новини
Всички новини

11.09.2023 г.

ВАЖНО - Срок за подаване на декларация - приложение №3

ОДЗ-Варна напомня на всички земеделски стопани отглеждащи над 5дка зърнени култури, че до 30 септември е срока за подаване на декларация-приложение №3 за произведените количества зърно, съгласно чл.14 от  Наредба №23 от 29.12.2015г.
Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Протокол от проведено заседание на 10.07.2024 г. на комисията, назначена със Заповед № РД 24-07-212/08.07.2024 г. на Директора на ОД „Земеделие” - Варна за разглеждане на постъпилите заявления за участие в общ търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ на поземлен имот с идентификатор 32490.67.6 по КККР на с.Изворско, община Аксаково и поземлен имот с идентификатор 03602.115.46 по КККР на с.Белоградец, община Ветрино, област Варна - публикуван на 15.07.2024г. 2.03 MB
Покана изх.№РД-07-213-1/08.07.2024г. кани оценители, вписани в регистъра на независимите оценители и притежаващи сертификат за оценителска правоспособност за недвижими имоти за изготвянето на пазарни оценки по реда на чл.90 от ППЗДС за имоти ДПФ, представляващи прилежащи площи към сгради и съоръжения - публикувана на 09.07.2024г. 877.92 KB
ОБЯВА и ЗАПОВЕД № РД 24-04-131/01.07.2024 г. на Директора на ОД”Земеделие”-Варна за одобрен План на новообразуваните имоти на Стопански двор за ПИ 03602.115.52 по КККР на с. Белоградец, община Ветрино, област Варна - публикувано на 02.07.2024г. 631.40 KB
Протоколи от проведени заседания на 27.06.2024г. на комисия назначена със Заповед на Директора на ОД“Земеделие“-Варна за допълнително разпределение на имоти от ДПФ с начин на трайно ползване – пасище, мери и ливади, определени със Заповед № РД 46-39/ 27.02.2024г. на Министъра на земеделието и храните за стопанската 2024/2025 година на постъпилите в срок по чл. 37и, ал.9 от ЗСПЗЗ заявления в ОД „Земеделие“-Варна за Община Аврен, Община Ветрино, Община Вълчи дол, Община Провадия и Община Суворово - публикувани на 01.07.2024г. 4.62 MB
Уведомление до всички стопани и ползватели на земеделски земи на територията на Община Аксаково - публикувано на 31.05.2024г. 584.76 KB
Протокол за избор на независим оценител на земеделски земи и трайни насаждения, вписан в регистъра на независимите оценители и притежаващ сертификат за оценителска правоспособност на земеделски земи и трайни насаждения за изготвяне на пазарни оценки на имоти от държавния поземлен фонд, представляващи земеделска земя, върху която са създадени трайни насаждения по договори за аренда - публикуван на 30.05.2024г. 80.81 KB
Протокол от проведено заседание на 23.04.2024г. на комисията, назначена със Заповед № РД 24-07-91/29.03.2024г . на д иректора на ОД „Земеделие” – Варна за разглеждане на постъпили възражения срещу обявения на 12.04.2024г. Протокол от 09.04.2024г. от проведен първи търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл.27, ал.8 , изречение второ от ЗСПЗЗ за поземлен имот с идентификатор 03602.115.40 по КККР на с.Белоградец, община Ветрино, поземлен имот с идентификатор 20482.501.2059 по КККР на гр.Девня, община Девня и поземлен имот с идентификатор 51584.178.33 по КККР на с.Николаевка, община Суворово, област Варна - публикуван на 24.04.2024г. 696.20 KB
Протокол от 07.03.2024г. от 10:30 часа за избор на правоспособно лице по ЗКИР за изготвяне на План на новообразуваните имоти за имот с идентификатор 05978.47.1 по КККР на с. Бояна, община Вълчи дол, област Варна с площ 27 914 кв.м. по реда на чл.45, ал. 3 от ППЗСПЗЗ - публикуван на 14.03.2024 1.65 MB
Протокол от 07.03.2024г. от 11:00 часа за избор на правоспособно лице по ЗКИР за изготвяне на План на новообразуваните имоти за имот с идентификатор 03811.41.105 по Кадастралната карта на с. Бенковски, община Аврен, област Варна с площ 414 кв.м. по реда на чл.45, ал. 3 от ППЗСПЗЗ - публикуван на 14.03.2024 1.64 MB
Протокол от 07.03.2024г. от 10:00 часа за избор на правоспособно лице по ЗКИР за изготвяне на План на новообразуваните имоти за имот с идентификатор 21484.25.56 по Кадастралната карта на с. Добрина, община Провадия , област Варна с площ 32 789 кв.м. по реда на чл.45, ал. 3 от ППЗСПЗЗ - публикувано на 14.03.2024 1.65 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

АДРЕС:

Варна 9000,
ул."Д-р Пискюлиев" 1 ет.4 

телефон: 
(052) 621240
 факс: (052) 647351

email:

odzg_var@abv.bg

odzg_varna@mzh.government.bg


ГРАФИК НА КТИ


ПАЗАР НА ЗЪРНОТО 

Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл: mpz_var@abv.bg


  Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


 

КОМИСИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

 

  

    БАНКОВИ СМЕТКИ  

  на ОД "Земеделие" Варна


 

 ВАУЧЕРИ за ГОРИВО 

указания, информация, срокове


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


  АНКЕТНА КАРТА 

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа