новини
Всички новини

08.01.2021 г.

Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните дейности

На вниманието на пчелари и земеделски стопани обработващи площи със земеделски култури. 

Информираме Ви, че на интернет страницата на Българката агенция по храните е публикуван линк за достъп до Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните дейности .

 линк съм страницата на БАБХ

За Ваше улеснение, прилагаме:

Ръководство за регистрация и използване на ЕПОРД
Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


ПОКАНА, изх. № РД-10-191/23.07.2021 г., изготвена на основание Заповед № РД 21-07-197/23.07.2021 г. на Директора на ОД „Земеделие”-Варна, и във връзка с възникнала необходимост от избор на оценител, вписан в Регистъра на независимите оценители и притежаващ сертификат за оценителска правоспособност за недвижими имоти за изготвяне на пазарни оценки на имоти от Държавния поземлен фонд за продажба на земи по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ - публикувана на 23.07.2021г 1.04 MB
Заповед № РД 21-07-185/22.07.2021г. за одобряване на „План на новообразуваните имоти за имот с идентификатор 24565.503.9 по КК и КР на землище гр.Дългопол, общ. Дългопол, обл. Варна, приет с протокол от 22.06.2021г. - публикувана на 23.07.2021г 341.28 KB
ПОКАНА- Областна дирекция „Земеделие“- Варна кани оценителите, вписан в Регистъра на независимите оценители и притежаващи сертификат за оценителска правоспособност на земеделски земи, за изготвяне на пазарни оценки на имоти от ДПФ с начин на трайно ползване- „пасища, мери и ливади“- публикувана на 20.07.2021г 975.36 KB
ПРОТОКОЛ №2 от 13.07.2021г. от проведен търг – първа тръжна сесия за стопанската 2021/2022г. за отдаване под АРЕНДА /за пет стопански години/ за отглеждане на едногодишни полски култури /ЕПК/ за имоти от ДПФ, находящи се в землищата на Общините: Бяла, Дългопол, Провадия и Суворово - публикуван на 14.07.2021г 99.66 KB
ПРОТОКОЛ №1 от 12.07.2021г. от проведен търг – първа тръжна сесия за стопанската 2021/2022г. за отдаване под НАЕМ /за една стопанска година/, под АРЕНДА /за пет стопански години/ за отглеждане на едногодишни полски култури /ЕПК/ за имоти от ДПФ, находящи се в землищата на Общините: Аврен, Аксаково, Белослав, Варна, Ветрино, Вълчи дол, Долни чифлик и под АРЕНДА – дългосрочно ползване за създаване и отглеждане на трайни насаждения и за отглеждане на съществуващи трайни насаждения за имоти от ДПФ, находящи се в землищата на всички общини на територията на Област Варна - публикуван на 13.07.2021г 97.87 KB
Препис – извлечение на одобрен на 07.07.2021 г. Протокол от 06.07.2021 г. от 13:30 часа по Покана изх. № РД-10-149/23.06.2021 г. на ОД „Земеделие“–Варна, изготвена на основание Заповед № РД 21-07-135/21.06.2021 г. на Директора на ОД „Земеделие” – Варна, относно избор на лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения по реда на чл. 105, ал.7 и ал. 8 от ППЗСПЗЗ на земеделски земи по §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ, представляващи поземлени имоти с идентификатори 56143.2.22; 56143.2.23; 56143.2.24 и 56143.2.25 по КК на с. Петров дол, община Провадия, област Варна - публикуван на 08.07.2021 1.98 MB
Протокол от избор на лице, придобило правоспособност по реда на ЗКИР за изготвяне на проект за делба на поземлен имот с идентификатор 03602.76.1 по КК на землище с.Белоградец, община Ветрино - публикуван на 29.06.2021 79.91 KB
Заповед № РД 46-171/ 18.06.2021г. на Министъра на земеделието, храните и горите за допълване на приложение № 1 към Заповед № РД46-81/24.02.2021г. за свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за отдаване под наем или аренда за стопанската 2021-2022г., находящи се на територията на област Варна и допълнен -списък приложение №1, представляващ неразделна част от заповедта - публикувана на 22.06.2021 309.45 KB
Уведомление до С.Трендафилова - публикувано на 17.06.2021г 5.54 MB
Уведомление до Р.Николов - публикувано на 17.06.2021г 8.92 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

АДРЕС:

Варна 9000,
ул."Д-р Пюскюлиев" 1 ет.4 

телефон: 
(052) 621240
 факс: (052) 647351

email:

odzg_var@abv.bg

odzg_varna@mzh.government.bg


ГРАФИК НА КТИ


ПАЗАР НА ЗЪРНОТО 

Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл: mpz_var@abv.bg


  Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


 

КОМИСИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

 

  

    БАНКОВИ СМЕТКИ  

  на ОД "Земеделие" Варна


 

 ВАУЧЕРИ за ГОРИВО 

указания, информация, срокове


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


  АНКЕТНА КАРТА 

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа