15.07.2024


З А П О В Е Д № РД-18-10-329 /29.08.2018 на Директора на ОД "Земеделие" Варна, във връзка с определяне на работно време на служителите от Общинска служба по земеделие-Дългопол 275.00 KB
ЗАПОВЕД № РД-17-10-274 /31.05.2017г на Директора на ОД "Земеделие" Варна 272.00 KB
Заповед РД09-575 от 19.08.2015г на Министъра на МЗХ за извършване на специализирани теренни проверки на физически блокове 2015 г. 158.00 KB
Изменение на Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землище Кичево, община Аксаково за стопанската -2010/2011г - публикувана на 10.11.2014г 66.27 KB
ново Изменение на Заповед на Директора на ОД " Земеделие " Варна на основание чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за землище Климентово, община Аксаково за стопанската -2010/2011г - публикувана на 09.10.2014 351.50 KB
Заповед N РД 46-288 от 06.03.2015 г. на Министъра на земеделието и храните относно одобрен и окончателен обхват на специализирания слой "Постоянно затревени площи" 376.94 KB
Заповед N РД 46-287 от 06.03.2015 г. на Министъра на земеделието и храните относно одобрен окончателен специализиран слой "Площи, допустими за подпомагане" за Кампания 2014. 721.84 KB
Заповед РД15-10-2 от 05.01.2015г на Директора на ОД"Земеделие" Варна, във връзка с проведен търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ - с.Манастир и с.Снежина общ.Провадия, обл.Варна 863.64 KB
Заповед РД15-10-3 от 05.01.2015г на Директора на ОД"Земеделие" Варна, във връзка с проведен търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ - с.Попович, общ.Бяла, обл.Варна 146.42 KB
Заповед РД09-88 от 13.02.2014 на МЗХ за удължаване срока по прием на първпначални декларации, във връзка с прилагане на схема "Намалаена акцизна ставка върху газьола" 38.42 KB
Заповед РД46-216/22.05.2013 на Министъра на земеделието и храните, относно одобрени образци на документи по Глава пета "А" от ЗСПЗЗ и Глава седма от ППЗСПЗЗ 426.15 KB
ново Заповед РД09-1273 от 05.11.2012 на МЗХ във връзка със Заповед № 95/30.09.2010г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" Варна 2.01 MB
Цели на администрацията за 2012год. 95.18 KB
ЗАПОВЕД № РД 11-10-152/05.05.2011 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" Варна във връзка с разпоредбите на чл. 37в, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 63.50 KB
Заповед N РД11-10-335/02.08.2011г. на Директора на ОД "Земеделие" Варна, във връзка с прилагане на разпоредбите на чл.34, ал.6,8 и чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ 218.79 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

АДРЕС:

Варна 9000,
ул."Д-р Пискюлиев" 1 ет.4 

телефон: 
(052) 621240
 факс: (052) 647351

email:

odzg_var@abv.bg

odzg_varna@mzh.government.bg


ГРАФИК НА КТИ


ПАЗАР НА ЗЪРНОТО 

Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл: mpz_var@abv.bg


  Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


 

КОМИСИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

 

  

    БАНКОВИ СМЕТКИ  

  на ОД "Земеделие" Варна


 

 ВАУЧЕРИ за ГОРИВО 

указания, информация, срокове


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


  АНКЕТНА КАРТА 

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа