19.07.2024


ЗАПОВЕД № РД 11-10-152/05.05.2011 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" Варна във връзка с разпоредбите на чл. 37в, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 63.50 KB
Заповед N РД-17-165/07.12.2011 на Директора на ОД "Земеделие" Варна 5.11 MB
Заповед № РД-17-1/30.08.2011г на Директора на ОД "Земеделие" Варна, във връзка с чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ 575.43 KB
Заповед РД11-10-329/27.07.2011 на Директора на ОД "Земеделие" Варна 275.50 KB
Заповед № РД 09-158/ 15.03.2011 г. за одобрените изкупвачи и първи преработватели на ягоди и малини 164.10 KB
Заповед № РД 09-157/15.03.2011 г. на одобрените минималните количества на хектар ягоди и/или малини 126.80 KB
Заповед № РД 09-157/15.03.2011 г. на одобрените минималните количества на хектар ягоди и/или малини 164.10 KB
Заповед № РД 09-158/ 15.03.2011 г. на одобрените изкупвачи и първи преработватели на ягоди и малини 164.10 KB
важно ИНСТРУКЦИЯ за деловодната дейност и използването на електронната система за регистрация и контрол на документооборота в ОД "Земеделие" Варна 2.88 MB
важно ПРАВИЛНИК за вътрешния ред в Областна Дирекция "Земеделие" Варна 762.31 KB
Антикорупционни процедури в Областна дирекция "Земеделие" Варна 1.78 MB
Заповед № РД-09-116 от 21 февруари 2011 г. на МЗХ за реда и условията за ползване на мери и пасища от ДПФ 40.50 KB
важно Етичен кодекс за поведението на служителите на ОД "Земеделие" Варна 800.89 KB
важно ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за наблюдение прилагането на Етичния кодекс на ОД "Земеделие" Варна 657.93 KB
важно Цели на администрацията за 2011год. 1.43 MB
  1. «
  2. 1
  3. 2

АДРЕС:

Варна 9000,
ул."Д-р Пискюлиев" 1 ет.4 

телефон: 
(052) 621240
 факс: (052) 647351

email:

odzg_var@abv.bg

odzg_varna@mzh.government.bg


ГРАФИК НА КТИ


ПАЗАР НА ЗЪРНОТО 

Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл: mpz_var@abv.bg


  Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


 

КОМИСИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

 

  

    БАНКОВИ СМЕТКИ  

  на ОД "Земеделие" Варна


 

 ВАУЧЕРИ за ГОРИВО 

указания, информация, срокове


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


  АНКЕТНА КАРТА 

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа