новини
Всички новини

February 17, 2023

Одобрен е окончателният слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2022

Земеделските стопани, които са подали възражения по образец в периода 05 декември 2022 г.  – 20 декември 2022 г. срещу проектите на специализирани слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2022, могат да се информират за резултатите от тяхното разглеждане чрез Система за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (https://seu.dfz.bg/).

Предстои окончателна оторизация и плащания на площ за миналогодишната кампания. Тя ще се извърши на база данните от окончателните слоеве „Физически блокове“ и ПДП за кампания 2022, след извършване на задължителните кръстосани проверки на подадените през 2022 заявления за подпомагане.

При необходимост, ДФЗ ще извърши корекции в направените до момента плащания по схемите и мерките за подпомагане на площ. Допълнителни субсидии ще бъдат изплатени на земеделските стопани, на които първоначално е изплатена по-малка сума. На стопаните, при които се установи, че е изплатена по-голяма сума ще се предприемат стъпки за нейното възстановяване.

Данните са публикувани в цифров вид на сайта на МЗм, на следния линк: https://shape.mzh.government.bg/

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд в 14 - дневен срок, до 28 февруари 2023 г. включително

Заповед №РД 09-94 от 31.01.2023 г. на министъра на земеделието за окончателни специализирани слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2022, част от Системата за идентификация на земеделските парцели


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Уведомление във връзка със срока за подаване на декларации по чл.58 о, ал.1 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, за месец ФЕВРУАРИ 2024 г. - публикувано на 26.02.2024 год. 63.71 KB
Протокол № 1 от 23.02.2024 г. за класиране на кандидатите в проведен първи търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост на поземлен имот по реда на чл.27, ал.9, във връзка с ал.8, изречение второ от ЗСПЗЗ, на територията с. Пъдарино, общ. Омуртаг, обл. Търговище. 77.15 KB
Протокол № 2 от 23.02.2024 г. за класиране на кандидатите в проведен търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост на поземлен имот по реда на чл.27, ал.9, във връзка с ал.8 от ЗСПЗЗ, на територията с. Пъдарино, общ. Омуртаг, обл. Търговище. 77.43 KB
Уведомление за прилагане на разпоредбите на Наредба № 5/03.02.2016 г. относно периодичните проверки за оборудване по прилагане на продукти за растителна защита (ОППРЗ). 339.94 KB
Заповед №РД 09-82 от 30.01.2024 г. на министъра на земеделието и храните за одобряване на проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и площи по чл. 8, ал. 1, т. 2, буква "з" от Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол за кампания 2023 г 224.23 KB
График за извършване на проверки през месец ФЕВРУАРИ 2024 г. по прилагане разпоредбите на Наредба № 23/29.12.2015 г. в област Търговище - обявен на 26.01.2024 год. 62.44 KB
Уведомление във връзка със срока за подаване на декларации по чл.58 о, ал.1 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, за месец ЯНУАРИ 2024 г. - публикувано на 26.01.2024 год. 63.67 KB
Заповед № РД-04-8 от 18.01.2024 г. за откриване на търг с тайно наддаване реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ за придобиване право на собственост на поземлен имот № 58972.17.15 по КККР на с. Пъдарино, общ. Омуртаг, обл. Търговище. Тръжни Документи за физически и юридически лица. 1.47 MB
Заповед № РД-04-7 от 18.01.2024 г. за откриване на първи търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.9, във връзка с ал.8 от ЗСПЗЗ за придобиване право на собственост на поземлен имот № 58972.17.14 по КККР на с. Пъдарино, общ. Омуртаг, обл. Търговище. Тръжни Документи за физически и юридически лица. 1.67 MB
Уведомление във връзка с подаване на декларации за месец ДЕКЕМВРИ по чл.58 о, ал.1 и по чл.58 о, ал.3, от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз за ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ на 2023 г. – публикувано на 18.12.2023 г. 61.61 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. »