новини
обратно
 • February 17, 2023
  Одобрен е окончателният слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2022
  прочети >>
 • February 06, 2023
  Kационална информационна кампания за Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 г.
  прочети >>
 • December 05, 2022
  Земеделските стопани вече могат да се запознаят с обхвата на проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2022 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Уведомление във връзка със срока за подаване на декларации по чл.58 о, ал.1 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, за месец МАЙ 2023 г. - публикувано на 29.05.2023 год. 63.55 KB
Покана за избор за независим оценител, вписан в Регистъра на независимите оценители и притежаващи сертификат за оценителска правоспособност за изготвяне на пазарни оценки на недвижими имоти по реда на чл.56а, ал.4 и 56ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ; 65.85 KB
Покана за избор за независим оценител, вписан в Регистъра на независимите оценители и притежаващи сертификат за оценителска правоспособност за изготвяне на пазарни оценки на земеделски земи и трайни насаждения от Държавния поземлен фонд по реда на чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ, чл. 37п, ал. 1 от ЗСПЗЗ, чл. 105, ал. 7 и ал. 8 от ППЗСПЗЗ и чл.112, ал.1, т.2 от ППЗСПЗЗ. 66.62 KB
График за извършване на проверки през месец МАЙ 2023 г. по прилагане разпоредбите на Наредба № 23/29.12.2015 г. в област Търговище - обявен на 25.04.2023 год. 62.88 KB
Уведомление във връзка със срока за подаване на декларации по чл.58 о, ал.1 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, за месец АПРИЛ 2023 г. - публикувано на 25.04.2023 год. 63.90 KB
Заповед № РД-04-121 от 19.04.2023 г. за откриване на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост на поземлени имоти – частна държавна собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, на територията на с. Вардун, общ. Търговище, с. Садина, общ. Попово и с. Висок, общ. Омуртаг, обл. Търговище. Тръжни документи. 427.28 KB
Заповед № РД-04-117 от 12.04.2023 г. за класиране на кандидатите в проведен таен търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за придобиване право на собственост на поземлен имот 10121.304.522 с площ 612 кв.м. по КККР на с. Вардун, общ. Търговище, обл. Търговище, обл. Търговище. 67.44 KB
Класиране в проведен търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост на поземлени имоти – частна държавна собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, на територията на с. Вардун, общ. Търговище, с. Садина, общ. Попово и с. Горско Абланово, общ. Опака, обл. Търговище, обявен със Заповед № РД-04-54 от 28.02.2023 г. 78.15 KB
Уведомление във връзка със срока за подаване на декларации по чл.58 о, ал.1 и ал.3 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, за месец МАРТ 2023 г. - публикувано на 27.03.2023 год. 63.91 KB
График за извършване на проверки през месец АПРИЛ 2023 г. по прилагане разпоредбите на Наредба № 23/29.12.2015 г. в област Търговище - обявен на 27.03.2023 год. 62.55 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »