новини
Всички новини

February 17, 2023

Одобрен е окончателният слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2022

Земеделските стопани, които са подали възражения по образец в периода 05 декември 2022 г.  – 20 декември 2022 г. срещу проектите на специализирани слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2022, могат да се информират за резултатите от тяхното разглеждане чрез Система за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (https://seu.dfz.bg/).

Предстои окончателна оторизация и плащания на площ за миналогодишната кампания. Тя ще се извърши на база данните от окончателните слоеве „Физически блокове“ и ПДП за кампания 2022, след извършване на задължителните кръстосани проверки на подадените през 2022 заявления за подпомагане.

При необходимост, ДФЗ ще извърши корекции в направените до момента плащания по схемите и мерките за подпомагане на площ. Допълнителни субсидии ще бъдат изплатени на земеделските стопани, на които първоначално е изплатена по-малка сума. На стопаните, при които се установи, че е изплатена по-голяма сума ще се предприемат стъпки за нейното възстановяване.

Данните са публикувани в цифров вид на сайта на МЗм, на следния линк: https://shape.mzh.government.bg/

Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд в 14 - дневен срок, до 28 февруари 2023 г. включително

Заповед №РД 09-94 от 31.01.2023 г. на министъра на земеделието за окончателни специализирани слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2022, част от Системата за идентификация на земеделските парцели


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


График за провеждане на годишен технически преглед на земеделска и горска техника за месец ОКТОМВРИ 2021 година, по населени места в област Търговище – обявен на 05.10.2021 г. 57.55 KB
График за извършване на проверки през месец ОКТОМВРИ 2021г. по прилагане разпоредбите на Наредба № 23/29.12.2015 г. в област Търговище - обявен на 05.10.2021 год. 60.28 KB
Уведомление във връзка с подаване на декларации за месец СЕПТЕМВРИ, по чл.58 о, ал.1 и чл.58 о, ал.3, от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз– публикувано на 24.09.2021 г. 63.68 KB
Срок и указания за подаване на декларация за произведено количество зърно от есенници, реколта 2020/2021 г. 124.98 KB
Уведомление за срока по чл. 58о, ал. 1 от ЗПООПЗПЕС за м. август 2021 г. 63.48 KB
График за вземане на средни проби слънчоглед и царевица и извършване на проверки по Наредба № 23/29.12.2015 г. през м. септември 2021 г. 62.92 KB
Във връзка с кампанията по изготвяне на споразумения за ползване по чл. 37в и чл. 37ж от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, МЗХГ уведомява всички заинтересовани лица, относно изискванията към параметрите, на които следва да отговаря графичната част на проектите на доброволните споразумения, представяни в Общинските служби по земеделие. 71.95 KB
Индикативен график за извършване на специализирана теренна проверка за 2021 година в област Търговище. 20.56 KB
Списък на физическите блокове, определени за извършване на специализирана теренна проверка за 2021 година в област Търговище. 44.41 KB
Заповед №РД 09-761 от 27.07.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите за организирането и извършването на специализирани теренни проверки на физически блокове за обновяване на данните в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП). 7.19 MB
 1. «
 2. 9
 3. 10
 4. 11
 5. 12
 6. 13
 7. 14
 8. 15
 9. 16
 10. 17
 11. 18
 12. »