13.06.2024


Заявление по чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ. 39.00 KB
Заявление за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране/промяна на [предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди 73.16 KB
Заявление за временно ползване на земеделска земя за неземеделски нужди 47.09 KB
Декларация за събиране, съхраняване и обработване на лични данни 61.40 KB
10.04.2018 Заявление за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране/промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди 27.29 KB
Анкетен формуляр за регистрация на земеделски производители 135.60 KB
Анкетна карта за регистрация на земеделски производители 64.00 KB
Заповед № РД-07-037/22.02.2013 г за утвърждаване Харта на клиента и стандарти на административно обслужване на ОД „Земеделие” – Стара Загора 427.35 KB
Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост 93.50 KB
Анкетна карта за проучване удовлетвореността на потребителите на административни услуги 87.50 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »