17.05.2022


Всички новини

09.06.2021 г.

Процедура за провеждане на търг /първа тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под наем на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд /ДПФ/ в област Силистра с начин на трайно ползване /НТП/ „пасище“, “пасище с храсти“, „пасище, мера

Описание: lav4e република българия

 министерство на земеделието, храните и горите

 областна дирекция “земеделие” – силистра

  7500 Силистра, ул. “Христо Смирненски” № 2, ет. 3, пк 5 тел./факс 086 / 822 063; 821 989

Е-mail: odzg_Silistra@mzh.government.bg

.

.


З А П О В Е Д

№ РД  - 04 - 76/07.06.2021г.

гр.Силистра

На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие“,  чл. 37и, ал.13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/,  чл.47ж, ал.1, чл. 102  от Правилника за прилагане на Закона за  собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, във връзка със  Заповед № РД 46-122/22.03.2021 г. на Министъра на земеделието, храните  и горите, обнародвана в ДВ., бр. 32 от 16.04.2021 г. и публикувана във вестник „24 часа“ от 19.04.2021г.

НАРЕЖДАМ:

1.  Откривам процедура за провеждане на търг /първа тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под наем на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд /ДПФ/  в област Силистра с начин на трайно ползване /НТП/  „пасище“, “пасище с храсти“, „пасище, мера“ за срок от 1 /една/ стопанска година,  за стопанската 2021/2022 година при условията и по реда, определени в чл.47ж и следващите  от ППЗСПЗЗ.

2.  Обект на търга са свободните земеделските земи от ДПФ, подробно описани по общини, землища, имоти, начин на трайно ползване, срок на предоставяне и начална тръжна цена в списък – Приложение 1, който е неразделна част от настоящата заповед.

3.  Условия за  участие: В търга могат да участват само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ - физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон. Участниците трябва да отговарят на условията, посочени в чл.24а, ал.8 от ЗСПЗЗ и  чл. 47в, ал.1 от ППЗСПЗЗ.

4.  Началната тръжна цена за ползването на пасища, мери и ливади от ДПФ и размерът на депозита за участие в търга са определени със  Заповед № РД 46-122/22.03.2021 г. на  министъра на земеделието, храните и горите. Размерът на депозита за участие в търга е 20 % от началната тръжна цена умножена по площта на имота.  Сключването на договор за наем за ползване на обявените по този ред земеделски земи от ДПФ, не гарантира подпомагане на земеделските производители по схемите и мерките на Общата селскостопанска политика.

5.  Условия за плащане на цената и депозита.  Плащанията се извършват в български лева, по банков път по следната банкова сметка: УниКредит Булбанк АД  – клон Силистра, IBAN: BG 44 UNCR 7000 3319 6854 71, BIC: UNCRBGSF,  в срокове и при условия, определени със Заповед № РД 46-122/22.03.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите и чл.47з, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

6.  Място и срок за получаване на документите  за участие в търга. Документи за участие в търга се получават в Областна дирекция “Земеделие” – Силистра /гр. Силистра, ул. “Христо Смирненски” № 2, ет.3, стая № 17,  всеки работен ден от 9:00 ч. - 17:00 ч. до 09.07.2021 г. включително.

7.  Място и срок за подаване на документи за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Областна дирекция “Земеделие” – Силистра, /гр. Силистра, ул. “Христо Смирненски” № 2, ет.3, стая № 17 / всеки работен ден от 9:00 ч. - 17:00 ч,  до 09.07.2021 г. включително. Документите се представят в запечатан непрозрачен плик, адресиран до областна дирекция "Земеделие" - Силистра с указанието "за участие в търг по Заповед № РД  - 04 - 76/07.06.2021г."

8.  Информация за земите – обект на търга е изложена в Областна дирекция “Земеделие” – Силистра и в общинските служби по земеделие,  за земите обект на търга на територията на съответната община, както и на интернет страницата на ОД „Земеделие” – гр. Силистра  http://www.mzh.government.bg/ODZ-Silistra/bg/Home.aspx

9.  Търгът ще се проведе  на адрес: гр. Силистра, ул. “Христо Смирненски” № 2, ет. 3  На 12.07.2021 г.  от 14:00 часа със задължителното присъствие  на кандидатите или упълномощени от тях лица с нотариално заверено пълномощно.

10.  В случаите по чл.47л от ППЗСПЗЗ, когато от няколко участници е предложена една и съща цена за даден имот, между тях се провежда търг с явно наддаване с начална цена – предложената от кандидатите, като стъпката за наддаване е в размер на 1.00 лв.

11. Заповедта и образците на документите да се изложат на Информационното табло на ОД “Земеделие” – гр. Силистра, ул. ”Христо Смирненски” № 2, ет.3 и Общински служби по земеделие - за земите обект на търга на територията на съответната община, както и на интернет страницата на ОД „Земеделие”–гр.Силистра  http://www.mzh.government.bg/ODZ-Silistra/bg/Home.aspx

.

.


Гинка Катева             "П"    

Директор ОД „Земеделие” Силистра

.

.


Приложение 1 - списъци с имоти обект на търга!!!


Образци на документи за участие в търга

Образец на проект на договор за наем

Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

АДРЕС:
гр. Силистра 7500,
ул. "Хр. Смирненски" 2 ет 3,4

.

ТЕЛЕФОНИ:

тел. /факс:(086) 822 063

                  (086) 821 989

отдел Агростатистика

(086) 821 766 

.

e-mail адреси:

odz.silistra@gmail.com

 ODZG_Silistra@mzh.government.bg

.

Телефони за оперативна информация:

 (086) 821 989

 
 


 

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СИЛИСТРА

 


 

ПАЗАР НА ЗЪРНОТО 

Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

zarno.silistra@gmail.com