13.06.2024


образец на Заявление за издаване на становище по реда на Наредба19 за извършване на строителство в земеделски земи без промяна на предназначението им 34.00 KB
Образец на заявление за издаване на акт за категоризиране на земя 67.49 KB
Системата за финансово управление и контрол в Областна дирекция ,Земеделие”- Силистра 520.99 KB
образец на Заявление относно необходимостта от извършване на процедура по промяна на предназначението на поземлени имоти 16.21 KB
заявление за извършване на услуга от ОСЗ 297.51 KB
Заявление за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране/промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди /Приложение №1/. 100.28 KB
Заявление за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране/промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за държавни/общински нужди /Приложение №2/ 81.01 KB
Заявление за включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии /Приложение №3/ 54.02 KB
Заявление за временно ползване на земеделска земя за неземеделски нужди /Приложение №4/ 62.17 KB
Харта на клиента 451.37 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »

АДРЕС:
гр. Силистра 7500,
ул. "Хр. Смирненски" 2 ет 3,4.


ТЕЛЕФОНИ:

тел. /факс:(086) 822 063

                  (086) 821 989

отдел Агростатистика

(086) 821 766 

.

e-mail адреси:

odz.silistra@gmail.com

 ODZG_Silistra@mzh.government.bg


Телефони за оперативна информация:

 (086) 821 989

 
 


 

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СИЛИСТРА

 


 

ПАЗАР НА ЗЪРНОТО 

Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

zarno.silistra@gmail.com