22.06.2024


ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “АГРАРНО РАЗВИТИЕ”


 Главен Директор

 


Функции


1. подпомага директора при осъществяване на правомощията му по провеждането на държавната политика в областта на земеделието и горите, както и при прилагането на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз на територията на съответната област;

2. създава и поддържа регистри, свързани със Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП), и други регистри, необходими за дейността на министерството;

3. организира поддържането на данните в СИЗП в актуално състояние, включително чрез проверки и измерване на място;

4. извършва регистрация в СИЗП на земеделски стопани и ползвани от тях земеделски площи за кандидатстване по схеми и мерки, свързани с плащане на площ, както и по други схеми и мерки по ОСП на ЕС, и предава тези данни в електронен вид в Министерството на земеделието за обобщаване и подаване в Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция;

5. оказва съдействие на лицата, кандидатстващи по схемите и мерките за подпомагане в предвидените от закона случаи;

6. подпомага извършването на проверки на място, свързани с контрола по схемите и мерките за подпомагане;

7. изпълнява задълженията си като орган по поземлена собственост, произтичащи от нормативната уредба;

8. контролира дейностите по поддържане на картата на възстановената собственост (КВС) съгласно Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост;

9. предава данни и материали, получени в изпълнение на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ, на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) по реда на § 6, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за кадастъра и имотния регистър;

10. извършва проверки в кланиците съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2009 г. за окачествяване и класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце по скалата на Общността EUROP, докладване на цените и проверка на кланиците (ДВ, бр. 37 от 2009 г.) въз основа на заповед на министъра на земеделието и храните по чл. 6 от Наредба № 15 от 2009 г.;

11. участва в комисии, свързани с категоризация на млечни ферми, одобряване на изкупвачите на краве мляко и за профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяне;

12. извършва проверки на място на регистрирани нови животновъдни обекти за добив на краве мляко или за ликвидирани съществуващи такива;

13. извършва регистрация на развъдни ферми и стопанства за чистопороден и хибриден разплоден материал от свине, птици, зайци, племенни и репродуктивни пчелини;

14. съставя актове за извършени нарушения по Закона за пчеларството;

15. съставя актове за извършени нарушения по ЗОСИ;

16. води регистър на земеделските стопани на територията на съответната област съгласно изискванията на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани;

17. извършва проверки на място на регистрирани земеделски стопани за удостоверяване верността на данните;

18. събира, обработва и изпраща в МЗм данни за функционирането на Системата за земеделска счетоводна информация (СЗСИ);

19. събира, обработва и изпраща в МЗм информация при провеждането на периодични и еднократни статистически изследвания в областта на земеделието, възложени от МЗм;

20. провежда периодични, частични или пълни полски обследвания на посевите и насажденията със земеделски култури за установяване моментното им състояние съобразно агроклиматичните условия;

21. извършва проверки и издава констативни протоколи за установяване на щети вследствие на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия;

22. събира, обработва и представя в МЗм информация в областта на земеделието, необходима за изготвяне на анализи и прогнози при определяне на аграрната политика и вземане на управленски решения;

23. участва в комисии по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ по промяна на предназначението на земеделските земи;

24. предлага за включване в поименните списъци предложения за проектиране и изграждане на мелиоративни и противоерозионни обекти; устройство и изграждане на инфраструктурата на земеделските територии;

25. участва в комисиите, свързани с определяне на обекти по чл. 8, ал. 2 ЗОЗЗ - мелиоративни и противоерозионни обекти; усвояване на нови земи, рекултивация на нарушени терени; подобряване на продуктивните качества на земите; устройство и изграждане на инфраструктурата на земеделските територии, оценка на качеството и категориите на земите;

26. (изм. - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 03.08.2010 г.) контролира качеството и количеството на извършената работа във връзка с изпълнението на обектите, свързани с дейността на дирекция "Хидромелиорации" в МЗм, включително на обектите по чл. 8, ал. 2, т. 1 ЗОЗЗ, на територията на областта;

27. (нова - ДВ, бр. 60 от 2010 г., в сила от 03.08.2010 г.) подпомага дейността на дирекция "Хидромелиорации" в МЗм при осъществяване на функциите й на територията на областта под методическото ръководство на дирекция "Хидромелиорации" в МЗм;

28. провежда процедурата по чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ и чл. 18а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (ППЗВСГЗГФ) със заповед на министъра на земеделието, която се обнародва в "Държавен вестник";

29. предявява искания по чл. 34, ал. 8 ЗСПЗЗ по отношение на земеделските земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ);

30. участва в комисии по чл. 37в ЗСПЗЗ и чл. 95, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ);

31. поддържа актуална база данни на КВС и регистрите към нея в цифров вид;

32. поддържа регистъра на трайно изоставените земеделски земи;

33. поддържа регистър на договорите за аренда по реда на Наредба № 6 от 2000 г. за условията и реда за регистрация на договорите за аренда в поземлените комисии (ДВ, бр. 18 от 2000 г.);

34. поддържа регистър на имотите с променено предназначение;

35. извършва промени в землищни граници в изпълнение на влезли в сила административни или съдебни решения;

36. провежда търгове за отдаване под наем и аренда на земи от ДПФ след издаване на заповед от министъра на земеделието и храните съгласно чл. 47е ППЗСПЗЗ;

37. подготвя преписки за процедура по реда на чл. 27, ал. 6 ЗСПЗЗ и сключва договори за продажба или замяна на земи от ДПФ след издаване заповед на министъра на земеделието по чл. 56д, ал. 1 ППЗСПЗЗ;

38. организира и провежда процедурата за продажба на търг на земи от ДПФ на притежатели на поименни компенсационни бонове по реда на Наредба № 16 от 2000 г. за организиране и провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от Държавния поземлен фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове (загл. изм., ДВ, бр. 42 от 2003 г.) (обн., ДВ, бр. 62 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 42 от 2003 г.), като класирането се извършва въз основа на заповед на министъра на земеделието по чл. 24, ал. 5 от наредбата;

39. извършва дейностите по Наредбата за оземляване на безимотни и малоимотни граждани (ДВ, бр. 87 от 2000 г.) след издаване на заповед от министъра на земеделието и храните за определяне на размера и местонахождението на земите от ДПФ за оземляване съгласно чл. 20, ал. 2 ЗСПЗЗ;

40. подготвя преписки за процедура по реда на чл. 24а, ал. 2, т. 1 и 2 ЗСПЗЗ за предоставяне на земеделски земи от ДПФ под наем и аренда без търг или конкурс след издаване на заповед от министъра на земеделието на основание чл. 24, ал. 1, изр. 2 и чл. 24а, ал. 2, т. 1, 2 и 5 ЗСПЗЗ;

41. организира и провежда търгове за продажба на земите по чл. 27, ал. 8 ЗСПЗЗ по реда на глава четвърта "а", раздел II от ППЗСПЗЗ;

42. извършва проверки за състоянието и ползването на земите от Държавния поземлен фонд на територията на областта;

43. изготвя баланс на земите от Държавния поземлен фонд на територията на областта;

44. бракува трайни насаждения с изтекъл срок на експлоатация, за което се съставят съответните протоколи;

45. оказва съдействие при бракуване на трайни насаждения с неизтекъл срок на експлоатация, оризови полета и хидромелиоративни съоръжения съгласно чл. 18, ал. 2 ЗСПЗЗ и чл. 26б, ал. 2 ППЗСПЗЗ;

46. извършва проверки на местонахождението и капацитета на нови обекти за съхранение на зърно, издава удостоверения на лицата, които ги стопанисват, и ги вписва в базата данни по т. 31;

47. ежемесечно приема декларации по чл. 58о, ал. 1 ЗПООПЗПЕС за местата на съхранение на зърно и на наличното количество зърно в тях;

48. приема декларации по чл. 58о, ал. 2 ЗПООПЗПЕС от земеделските стопани за произведеното и наличното зърно по видове, като декларацията се подава в срок до:

 a) 30 септември - за обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале и рапица;

 б)  30 ноември - за царевица, слънчоглед, соя и оризова арпа.

49. приема декларации по чл. 58о, ал. 3 и 4 ЗПООПЗПЕС;

50.  обобщава информацията от декларациите и я изпраща на дирекция "Растениевъдство" в МЗм;

51. извършва проверки на обектите за съхранение на зърно и на земеделските стопанства за достоверността на данните, вписани в декларациите;

52.  взема проби за представително окачествяване на реколтата от пшеница, ечемик, слънчоглед, царевица и ориз;

53. води и съхранява база данни за местонахождението и капацитета на обектите за съхранение на зърно и за лицата, които стопанисват обектите за съхранение на зърно;

54. съставя актове за установяване на нарушенията по чл. 63а ЗПООПЗПЕС;

55. извършва дейност по регистрация, промяна, прекратяване, както и отчисляване на земеделската, горската техника, включително превозните средства и машините за земни работи, наричани по-нататък "техниката", на територията на съответната област;

56.  осъществява контрол за:

а) регистрацията на техниката по чл. 11 ЗРКЗГТ;

б) правоспособността на лицата, които работят с техниката;

в) техническото състояние и безопасността на техниката;

г) въздействието на техниката върху околната среда;

д) спазване на нормативните изисквания при осъществяване на дейността по обучение за придобиване на правоспособност за работа с техника;

е) наличието на валиден сертификат за съответствие с ЕС одобрения тип, на нанесено търговско наименование или марка и тип и/или на маркировка или номер за одобряване на типа;

57. организира и извършва годишни, сезонни и тематични прегледи на регистрираната техника;

58. организира дейността по издаването и подмяната на свидетелствата за правоспособност на територията на областта;

59. води регистри на:

a) регистрираната техника на територията на областта;

б) лицата, придобили правоспособност за работа с техниката;

60. създава и поддържа информационни бази данни по ЗРКЗГТ въз основа на регистрите  и за:

a) извършените технически прегледи на техниката;

б) съставените актове за установяване на нарушения и издадените наказателни постановления;

в) наложените ограничения върху използването на техниката от компетентните органи;

61.  въвежда данните в информационната база данни на МЗм по чл. 7, ал. 1 ЗРКЗГТ;

62. провежда информационни срещи и кампании на територията на съответната област или община за информиране обществеността за политиката на МЗм и за осъществяваните от него програми и дейности;

63. извършва проверки по жалби и сигнали на физически и юридически лица и изготвя отговори и/или становища по тях;

64. осъществява взаимодействие и предоставя информация на териториалните звена от системата на МЗм;

65. осъществява взаимодействие и сътрудничи с браншовите организации на територията на съответната област;

66. изготвя отчети, анализи и доклади за състоянието на земеделието на територията на областта и прави конкретни предложения за развитие на отделните подотрасли.
АДРЕС:
гр. Силистра 7500,
ул. "Хр. Смирненски" 2 ет 3,4.


ТЕЛЕФОНИ:

тел. /факс:(086) 822 063

                  (086) 821 989

отдел Агростатистика

(086) 821 766 

.

e-mail адреси:

odz.silistra@gmail.com

 ODZG_Silistra@mzh.government.bg


Телефони за оперативна информация:

 (086) 821 989

 
 


 

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СИЛИСТРА

 


 

ПАЗАР НА ЗЪРНОТО 

Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

zarno.silistra@gmail.com