новини
Всички новини

23.08.2019 г.

Пробно преброяване на земеделските стопанства през 2019 година Министерство на земеделието, храните и горите Отдел „Агростатистика”

Какво е преброяване на земеделските стопанства

            През есента на 2020 година в България ще се проведе преброяване на земеделските стопанства, съгласно изискванията на Европейския съюз (ЕС).

            Съгласно чл. 3. ал. 1 от Закона за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г., обн. ДВ,          бр. 22 от 15.03.2019 г., анкетирането на земеделските стопанства започва в 8 ч. на 1 септември 2020 г. и приключва в 20 ч. на 18 декември 2020 г.

Основната цел на преброяването е да бъде осигурена интегрирана статистика за структурата на земеделските стопанства през 2020 година в България, както и за производствените методи, за мерките за развитие на селските райони и за агроекологичните показатели. В Закона са посочени и следните цели: осигуряване на хармонизирана, сравнима и съгласувана статистика при ползване на стандартни класификации и общи определения на изследваните променливи за всички държави членки на Европейския съюз; осигуряване на актуални данни за усъвършенстване на държавната политика в областта на земеделието и на допълнителна статистическа информация за разработването на политиката в областта на агроекологията; актуализиране на статистическия регистър на земеделските стопанства с необходимата информация като база за изготвяне на официална статистика; въвеждане на идентификатор на земеделското стопанство при включване в статистическия регистър на земеделските стопанства; модернизиране на начините на събиране на данни за земеделските стопанства при използване на административни записи, иновативни подходи и цифрови решения

Преброяване на земеделските стопанства в България - хронология

            За първи път статистическо преброяване на поземлената собственост у нас е проведено през 1897 година.

            Във връзка с поетите ангажименти по преговорния процес за присъединяване на страната ни към Европейския съюз, през 2003 г. се проведе преброяване на земеделските стопанства в България,  съгласно изискванията на Европейския съюз.

            След приемането на България в Европейския съюз, през 2010 година е проведено преброяване на земеделските стопанства в страната, в съответствие с необходимостта от получаване на съпоставими данни за селскостопанската дейност на различни географски нива на цялата територията на ЕС и потребността от информация за нуждите на аграрната политика на България.

 


Какво НЕ Е преброяване на земеделските стопанства

            По време на преброяването не се събира информация за доходите на земеделските производители и за финансовото състояние на стопанствата.

            Данните, получени от преброяването, служат само за статистически цели, обобщават се от статистиците и се предоставят само в обобщен вид на различните ползватели (държавна и местна власт, професионални организации, международни институции, научни институти и други).

            Данните, които земеделските стопанства предоставят на анкетьорите, не се разпространяват в индивидуален вид.

Защо се провежда пробно преброяване на земеделските стопанства?

            Съгласно Закона за преброяване на земеделските стопанства пробното преброяване трябва да се проведе в периода от 1 септември до 11 октомври 2019 г. От 1 септември до 10 септември 2019 г. данните ще се въвеждат онлайн самостоятелно от земеделските стопани, а от 11 септември до 11 октомври 2019 г. за останалите стопанства ще се събират чрез интервю, проведено от анкетьори.

С провеждане на пробното преброяване точно 1 година преди същинското преброяване ще бъдат проверени в реални условия организацията, инструментариумът на преброяването и онлайн въвеждането на индивидуалните данни, като направените анализи и изводи ще бъдат взети под внимание при преброяването през 2020 година.

Целта на пробното преброяване е да се тества самата организация по време на преброяването – районирането на преброителни участъци ще се тества при анкетирането в големите населени места, а актуалността и пълнотата на списъците ще се тества при изчерпателното анкетиране на по-малки населени места.

Друга важна цел е да се тества разработеният инструментариум – статистически въпросник, инструкции и разработеният софтуер. Ще се тества формулировката и последователността на включените въпроси, яснотата на дефинициите. Ще се тества възможността за използване на административни данни за статистически цели и ще се оцени тяхното качество и съпоставимост.

Изключително важна ще бъде предварителната информация за броя на стопаните, които ще използват възможността да попълнят самостоятелно онлайн данните за своята селскостопанска дейност в разработен за целта софтуер, като част от информационната система за агростатистика.

Резултатите от пробното преброяване трябва да дадат отговор за средното време за събиране и въвеждане на информацията, за склонността на стопаните да предоставят данни и за променливите с най-голяма трудност и липса на отговор.

За анкетьори ще се наемат физически лица, които ще бъдат предварително обучени. Работата на анкетьорите ще се контролира от експерти по агростатистика от областните дирекции „Земеделие“, а методически ще се ръководи от експертите по агростатистика от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ). За организацията и провеждането на дейностите по пробното преброяване ще се разчита изключително много на 28-те областни дирекции „Земеделие“.

Населените места, в които ще се проведе пробното преброяване са съгласувани с органите на местното самоуправление на територията на всяка област. Те ще бъдат определени със заповед на министъра на земеделието, храните и горите. Посочени са различни по размер населени места, в които се очаква да бъдат анкетирани около 2 500 различни по тип и размер земеделски стопанства.

Земеделските стопанства включени в списъците за анкетиране са набрани от различни източници – статистически изследвания, като основното е преброяването на земеделските стопанства през 2010 година, административни данни от ДФЗ, регистър на земеделските стопанства, подържан по Наредба № 3/1999, регистър на БАБХ, лозарския регистър и регистъра на статистическите единици, подържан от НСИ.

Какво е земеделско стопанство?

            Земеделското стопанство или „стопанство“ е отделна единица както технически, така и икономически, която има единно управление и която произвежда селскостопанска продукция или поддържа в добро земеделско и екологично състояние земеделски земи, които вече не се използват за производствени цели, и други дейности по смисъла на чл. 2, буква „а“ от Регламент (ЕС) 2018/1091.

Земеделското стопанство отговаря на следните условия:

1.         Произвежда селскостопански продукти;

2.         Достига или надвишава определен размер (площ, брой животни, продукция), определен в Закона за преброяване на земеделските стопанства през 2020 г.;

3.         Подчинена е на текущо и независимо управление;

4.         Поддържа земите си в добро земеделско и екологично състояние.

За самостоятелно стопанство се счита всяка стопанска единица, която има независимо текущо управление и използва самостоятелни средства за производство – машини, съоръжения, земя, работна ръка.

Преброяването обхваща всички земеделски стопанства, отговарящи най-малко на един от следните критерии:

1. Обработва (стопанисва) най-малко:

а) 0.5 хектара използвана земеделска площ;

б) 0.3 хектара обработваема земя;

в) 0.1 хектара картофи;

г) 0.1 хектара пресни зеленчуци, дини, пъпеши и ягоди;

д) 0.5 хектара постоянно затревени площи;

е) 0.1 хектара трайни насаждения (чиста култура);

ж) 0.3 хектара общо овощни, ягодоплодни, черупкови и други трайни насаждения с изключение на разсадници и лозя;

з) 0.1 хектара лозя;

и) 0.1 хектара (чисти) специализирани култури (тютюн, хмел, подправки, медицински и ароматни култури, цветя, декоративни растения, посевен и посадъчен материал, разсадници);

к) 0.2 хектара общо медицински и ароматни култури и подправки, цветя и декоративни растения, посевен и посадъчен материал, разсадници;

л) 100 кв. метра оранжерии;

м) 100 кв. метра култивирани гъби.

2. Отглежда най-малко:

а) 1 крава;

б) 1 биволица;

в) 2 говеда;

г) 2 бивола;

д) 1 женско животно за разплод (еднокопитни);

е) 2 работни животни (еднокопитни);

ж) 5 прасета;

з) 1 свиня майка;

и) 5 овце майки;

к) 2 кози майки;

л) 50 кокошки носачки;

м) 100 пилета за угояване;

н) 10 пчелни семейства;

о) 10 зайкини;

п) 1 репродуктивно мъжко животно, използвано за естествено покриване – бик, жребец, нерез;

р) специални видове животни или птици – 400 пъдпъдъка, 30 други птици (пуйки, гъски, патици и други), щрауси, ангорски кози, ангорски зайци, норки, нутрии и други.

с) отглеждат различни видове животни и птици, сумата от животинските единици на които е по-голяма или равна на 1.7.


Не се смятат за земеделски стопанства единиците, които извършват само:           

            • бране или събиране на диворастящи гъби, плодове, билки и др.;

            • селскостопански услуги;

            • преработка на селскостопански продукти.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КМЕТОВЕТЕ И КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

Роля на кмета и кметския наместник по време на преброяването на земеделските стопанства – Вашата роля

Вие, като кмет или кметски наместник, имате основна роля при провеждането на анкетирането на земеделските стопанства по места.

На Вас разчитаме: 

          • Да информирате населението за предстоящото пробно преброяване на земеделските стопанства в България през 2019 година;

          • Преди и по време на пробното преброяване да разяснявате целите и задачите на провежданото му.

          • Да подчертаете пред населението във Вашето населено място, че субсидиите, получавани от всеки един земеделски стопанин зависят от предоставяне на вярна, точна и правилна информация на въпросите, задавани от анкетьорите при посещението им в дома или офиса на земеделския стопанин.

          • Да разяснявате на населението, че индивидуалните данни са статистическа тайна и са защитени от Закона.

Документи за изтегляне:

ПРОГРАМА НА ПРЕБРОЯВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

ЗАКОН за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1091 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1874 НА КОМИСИЯТА

Какво НЕ Е преброяване на земеделските стопанства

            По време на преброяването не се събира информация за доходите на земеделските производители и за финансовото състояние на стопанствата.

            Данните, получени от преброяването, служат само за статистически цели, обобщават се от статистиците и се предоставят само в обобщен вид на различните ползватели (държавна и местна власт, професионални организации, международни институции, научни институти и други).

            Данните, които земеделските стопанства предоставят на анкетьорите, не се разпространяват в индивидуален вид.

Защо се провежда пробно преброяване на земеделските стопанства?

Какво НЕ Е преброяване на земеделските стопанства

            По време на преброяването не се събира информация за доходите на земеделските производители и за финансовото състояние на стопанствата.

            Данните, получени от преброяването, служат само за статистически цели, обобщават се от статистиците и се предоставят само в обобщен вид на различните ползватели (държавна и местна власт, професионални организации, международни институции, научни институти и други).

            Данните, които земеделските стопанства предоставят на анкетьорите, не се разпространяват в индивидуален вид.

Защо се провежда пробно преброяване на земеделските стопанства?


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


СЪОБЩЕНИЕ във връзка с Условията и реда за вписване в Лозарския регистър, администриран, от Изпълнителна агенция по лозата и виното, съгласно Закона за виното и спиртните напитки. 15.92 KB
Информация за размера на средното годишно рентно плащане по начин на трайно ползване за 2017 година, за землищата от област Силистра по землища и общини, регламентирано в § 2 от допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ 53.50 KB
Заповед Заповед РД 46-125/27.02.2018 г. на Mинистъра на земеделието, храните и горите за определяне на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за отдаване под наем или аренда за стопанската 2018 - 2019 година, находящи се на територията на област Силистра, и Приложение № 1, представляващо неразделна част от заповедта. 99.56 KB
ЕЛЕКТРОННАТА ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ПО НАРЕДБА №3 ОТ 29.01.1999Г. - версия 27.4 !!! НАЙ - АКТУАЛНА !!! 531.25 KB
БЛАНКИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ПО НАРЕДБА №3 ОТ 29.01.1999Г. 261.52 KB
ЕЛЕКТРОННАТА ФОРМА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ ПО НАРЕДБА №3 ОТ 29.01.1999Г. - версия 27.3 !!! НАЙ - АКТУАЛНА !!! 530.54 KB
График за Годишните технически прегледи на ОД „Земеделие” гр. Силистра през месец Септември/Октомври 2017 г. 142.00 KB
ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕРЕННА ПРОВЕРКА НА ФИЗИЧЕСКИ БЛОКОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА ПО ЗЕМЛИЩА И ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ ЗА ПЕРИОДА ОТ 30 АВГУСТ ДО 10 ОКТОМВРИ 2017 Г. 241.29 KB
ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕРЕННА ПРОВЕРКА НА ФИЗИЧЕСКИ БЛОКОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА ПО ЗЕМЛИЩА И ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ ЗА ПЕРИОДА ОТ 30 АВГУСТ ДО 10 ОКТОМВРИ 2017 Г. 88.00 KB
ГРАФИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕРЕННА ПРОВЕРКА НА ФИЗИЧЕСКИ БЛОКОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИЛИСТРА ПО ЗЕМЛИЩА И ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ ЗА ПЕРИОДА ОТ 30 АВГУСТ ДО 10 ОКТОМВРИ 2017 Г. 301.00 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. »

АДРЕС:
гр. Силистра 7500,
ул. "Хр. Смирненски" 2 ет 3,4

.

ТЕЛЕФОНИ:

тел. /факс:(086) 822 063

                  (086) 821 989

отдел Агростатистика

(086) 821 766 

.

e-mail адреси:

odz.silistra@gmail.com

 ODZG_Silistra@mzh.government.bg

.

Телефони за оперативна информация:

 (086) 821 989

 


Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 583"


 


 

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СИЛИСТРА

 


 

ПАЗАР НА ЗЪРНОТО 

Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

zarno.silistra@gmail.com