новини
Всички новини

23.08.2019 г.

Пробно преброяване на земеделските стопанства през 2019 година Министерство на земеделието, храните и горите Отдел „Агростатистика”

Какво е преброяване на земеделските стопанства

            През есента на 2020 година в България ще се проведе преброяване на земеделските стопанства, съгласно изискванията на Европейския съюз (ЕС).

            Съгласно чл. 3. ал. 1 от Закона за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г., обн. ДВ,          бр. 22 от 15.03.2019 г., анкетирането на земеделските стопанства започва в 8 ч. на 1 септември 2020 г. и приключва в 20 ч. на 18 декември 2020 г.

Основната цел на преброяването е да бъде осигурена интегрирана статистика за структурата на земеделските стопанства през 2020 година в България, както и за производствените методи, за мерките за развитие на селските райони и за агроекологичните показатели. В Закона са посочени и следните цели: осигуряване на хармонизирана, сравнима и съгласувана статистика при ползване на стандартни класификации и общи определения на изследваните променливи за всички държави членки на Европейския съюз; осигуряване на актуални данни за усъвършенстване на държавната политика в областта на земеделието и на допълнителна статистическа информация за разработването на политиката в областта на агроекологията; актуализиране на статистическия регистър на земеделските стопанства с необходимата информация като база за изготвяне на официална статистика; въвеждане на идентификатор на земеделското стопанство при включване в статистическия регистър на земеделските стопанства; модернизиране на начините на събиране на данни за земеделските стопанства при използване на административни записи, иновативни подходи и цифрови решения

Преброяване на земеделските стопанства в България - хронология

            За първи път статистическо преброяване на поземлената собственост у нас е проведено през 1897 година.

            Във връзка с поетите ангажименти по преговорния процес за присъединяване на страната ни към Европейския съюз, през 2003 г. се проведе преброяване на земеделските стопанства в България,  съгласно изискванията на Европейския съюз.

            След приемането на България в Европейския съюз, през 2010 година е проведено преброяване на земеделските стопанства в страната, в съответствие с необходимостта от получаване на съпоставими данни за селскостопанската дейност на различни географски нива на цялата територията на ЕС и потребността от информация за нуждите на аграрната политика на България.

 


Какво НЕ Е преброяване на земеделските стопанства

            По време на преброяването не се събира информация за доходите на земеделските производители и за финансовото състояние на стопанствата.

            Данните, получени от преброяването, служат само за статистически цели, обобщават се от статистиците и се предоставят само в обобщен вид на различните ползватели (държавна и местна власт, професионални организации, международни институции, научни институти и други).

            Данните, които земеделските стопанства предоставят на анкетьорите, не се разпространяват в индивидуален вид.

Защо се провежда пробно преброяване на земеделските стопанства?

            Съгласно Закона за преброяване на земеделските стопанства пробното преброяване трябва да се проведе в периода от 1 септември до 11 октомври 2019 г. От 1 септември до 10 септември 2019 г. данните ще се въвеждат онлайн самостоятелно от земеделските стопани, а от 11 септември до 11 октомври 2019 г. за останалите стопанства ще се събират чрез интервю, проведено от анкетьори.

С провеждане на пробното преброяване точно 1 година преди същинското преброяване ще бъдат проверени в реални условия организацията, инструментариумът на преброяването и онлайн въвеждането на индивидуалните данни, като направените анализи и изводи ще бъдат взети под внимание при преброяването през 2020 година.

Целта на пробното преброяване е да се тества самата организация по време на преброяването – районирането на преброителни участъци ще се тества при анкетирането в големите населени места, а актуалността и пълнотата на списъците ще се тества при изчерпателното анкетиране на по-малки населени места.

Друга важна цел е да се тества разработеният инструментариум – статистически въпросник, инструкции и разработеният софтуер. Ще се тества формулировката и последователността на включените въпроси, яснотата на дефинициите. Ще се тества възможността за използване на административни данни за статистически цели и ще се оцени тяхното качество и съпоставимост.

Изключително важна ще бъде предварителната информация за броя на стопаните, които ще използват възможността да попълнят самостоятелно онлайн данните за своята селскостопанска дейност в разработен за целта софтуер, като част от информационната система за агростатистика.

Резултатите от пробното преброяване трябва да дадат отговор за средното време за събиране и въвеждане на информацията, за склонността на стопаните да предоставят данни и за променливите с най-голяма трудност и липса на отговор.

За анкетьори ще се наемат физически лица, които ще бъдат предварително обучени. Работата на анкетьорите ще се контролира от експерти по агростатистика от областните дирекции „Земеделие“, а методически ще се ръководи от експертите по агростатистика от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ). За организацията и провеждането на дейностите по пробното преброяване ще се разчита изключително много на 28-те областни дирекции „Земеделие“.

Населените места, в които ще се проведе пробното преброяване са съгласувани с органите на местното самоуправление на територията на всяка област. Те ще бъдат определени със заповед на министъра на земеделието, храните и горите. Посочени са различни по размер населени места, в които се очаква да бъдат анкетирани около 2 500 различни по тип и размер земеделски стопанства.

Земеделските стопанства включени в списъците за анкетиране са набрани от различни източници – статистически изследвания, като основното е преброяването на земеделските стопанства през 2010 година, административни данни от ДФЗ, регистър на земеделските стопанства, подържан по Наредба № 3/1999, регистър на БАБХ, лозарския регистър и регистъра на статистическите единици, подържан от НСИ.

Какво е земеделско стопанство?

            Земеделското стопанство или „стопанство“ е отделна единица както технически, така и икономически, която има единно управление и която произвежда селскостопанска продукция или поддържа в добро земеделско и екологично състояние земеделски земи, които вече не се използват за производствени цели, и други дейности по смисъла на чл. 2, буква „а“ от Регламент (ЕС) 2018/1091.

Земеделското стопанство отговаря на следните условия:

1.         Произвежда селскостопански продукти;

2.         Достига или надвишава определен размер (площ, брой животни, продукция), определен в Закона за преброяване на земеделските стопанства през 2020 г.;

3.         Подчинена е на текущо и независимо управление;

4.         Поддържа земите си в добро земеделско и екологично състояние.

За самостоятелно стопанство се счита всяка стопанска единица, която има независимо текущо управление и използва самостоятелни средства за производство – машини, съоръжения, земя, работна ръка.

Преброяването обхваща всички земеделски стопанства, отговарящи най-малко на един от следните критерии:

1. Обработва (стопанисва) най-малко:

а) 0.5 хектара използвана земеделска площ;

б) 0.3 хектара обработваема земя;

в) 0.1 хектара картофи;

г) 0.1 хектара пресни зеленчуци, дини, пъпеши и ягоди;

д) 0.5 хектара постоянно затревени площи;

е) 0.1 хектара трайни насаждения (чиста култура);

ж) 0.3 хектара общо овощни, ягодоплодни, черупкови и други трайни насаждения с изключение на разсадници и лозя;

з) 0.1 хектара лозя;

и) 0.1 хектара (чисти) специализирани култури (тютюн, хмел, подправки, медицински и ароматни култури, цветя, декоративни растения, посевен и посадъчен материал, разсадници);

к) 0.2 хектара общо медицински и ароматни култури и подправки, цветя и декоративни растения, посевен и посадъчен материал, разсадници;

л) 100 кв. метра оранжерии;

м) 100 кв. метра култивирани гъби.

2. Отглежда най-малко:

а) 1 крава;

б) 1 биволица;

в) 2 говеда;

г) 2 бивола;

д) 1 женско животно за разплод (еднокопитни);

е) 2 работни животни (еднокопитни);

ж) 5 прасета;

з) 1 свиня майка;

и) 5 овце майки;

к) 2 кози майки;

л) 50 кокошки носачки;

м) 100 пилета за угояване;

н) 10 пчелни семейства;

о) 10 зайкини;

п) 1 репродуктивно мъжко животно, използвано за естествено покриване – бик, жребец, нерез;

р) специални видове животни или птици – 400 пъдпъдъка, 30 други птици (пуйки, гъски, патици и други), щрауси, ангорски кози, ангорски зайци, норки, нутрии и други.

с) отглеждат различни видове животни и птици, сумата от животинските единици на които е по-голяма или равна на 1.7.


Не се смятат за земеделски стопанства единиците, които извършват само:           

            • бране или събиране на диворастящи гъби, плодове, билки и др.;

            • селскостопански услуги;

            • преработка на селскостопански продукти.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КМЕТОВЕТЕ И КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ

Роля на кмета и кметския наместник по време на преброяването на земеделските стопанства – Вашата роля

Вие, като кмет или кметски наместник, имате основна роля при провеждането на анкетирането на земеделските стопанства по места.

На Вас разчитаме: 

          • Да информирате населението за предстоящото пробно преброяване на земеделските стопанства в България през 2019 година;

          • Преди и по време на пробното преброяване да разяснявате целите и задачите на провежданото му.

          • Да подчертаете пред населението във Вашето населено място, че субсидиите, получавани от всеки един земеделски стопанин зависят от предоставяне на вярна, точна и правилна информация на въпросите, задавани от анкетьорите при посещението им в дома или офиса на земеделския стопанин.

          • Да разяснявате на населението, че индивидуалните данни са статистическа тайна и са защитени от Закона.

Документи за изтегляне:

ПРОГРАМА НА ПРЕБРОЯВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА ПРЕЗ 2020 ГОДИНА

ЗАКОН за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/1091 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1874 НА КОМИСИЯТА

Какво НЕ Е преброяване на земеделските стопанства

            По време на преброяването не се събира информация за доходите на земеделските производители и за финансовото състояние на стопанствата.

            Данните, получени от преброяването, служат само за статистически цели, обобщават се от статистиците и се предоставят само в обобщен вид на различните ползватели (държавна и местна власт, професионални организации, международни институции, научни институти и други).

            Данните, които земеделските стопанства предоставят на анкетьорите, не се разпространяват в индивидуален вид.

Защо се провежда пробно преброяване на земеделските стопанства?

Какво НЕ Е преброяване на земеделските стопанства

            По време на преброяването не се събира информация за доходите на земеделските производители и за финансовото състояние на стопанствата.

            Данните, получени от преброяването, служат само за статистически цели, обобщават се от статистиците и се предоставят само в обобщен вид на различните ползватели (държавна и местна власт, професионални организации, международни институции, научни институти и други).

            Данните, които земеделските стопанства предоставят на анкетьорите, не се разпространяват в индивидуален вид.

Защо се провежда пробно преброяване на земеделските стопанства?


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Приложение 1 по т. 2 от Заповед № РД 09-118/26.09.2018г. за отдаване под наем на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд /ДПФ/ в област Силистра с начин на трайно ползване /НТП/ „пасище“, “пасище с храсти“, „пасище, мера“ за срок от 1 /една/ стопанска година, за стопанската 2018/2019 година 10.30 KB
Индикативни графици по общини за извършване на специализирани теренни проверки на физическите блокове за 2018 година в област Силистра 367.48 KB
Държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“-2018г. 388.73 KB
Указания по прилагане на чл. 37б и чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Глав седма "Ползване на земеделските земи" от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) за стопанската 2018-2019 година /утвърдени със Заповед РД 46-395/08.08.2018 на министъра на земеделието, храните и горите/ 615.46 KB
Правила за регистрация на договорите за наем и за аренда на земеделска земя в общинските служби по земеделие. /утвърдени със Заповед РД 46-353/26.07.2018г. на Министъра на земеделието, храните и горите/ 136.77 KB
Решение К-2 от 02.08.2018г.. на комисия по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ към ОДЗ - Силистра 85.00 KB
Приложение 1 към Заповед РД 09-94/26.07.2018г. - имоти с НТП пасище, мера обект на първа тръжна сесия 51.00 KB
Указания за извършване обследвания на есенните култури и за издаване на констативни/обикновени протоколи за площи, засегнати от неблагоприятни климатични събития за 2018г., утвърдени със заповед на министъра на земеделието, храните и горите 4.53 MB
Образци на тръжни документи 277.03 KB
Заповед за обявяване на пожароопасен сезон 92.00 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. »

АДРЕС:
гр. Силистра 7500,
ул. "Хр. Смирненски" 2 ет 3,4

.

ТЕЛЕФОНИ:

тел. /факс:(086) 822 063

                  (086) 821 989

отдел Агростатистика

(086) 821 766 

.

e-mail адреси:

odz.silistra@gmail.com

 ODZG_Silistra@mzh.government.bg

.

Телефони за оперативна информация:

 (086) 821 989

 


Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 583"


 


 

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СИЛИСТРА

 


 

ПАЗАР НА ЗЪРНОТО 

Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

zarno.silistra@gmail.com