15.07.2024


Всички новини

01.02.2010 г.

НАРЕДБА 23 от 29.12.2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно

Обнародвана бе Наредбата за мониторинг на пазара на зърно в ДВ, бр.8 от 29.01.2016г. С нея се уреждат условията и реда за въвеждането в експлоатация на обект за съхранение на зърно, за деклариране на наличното количество зърно в обектите за съхранение, както и за количеството произведено и налично зърно от земеделските стопани. В наредбата са разписани също така, условията и редът за водене и съхранение на базите данни за обектите за съхранение на зърно, контролът по отношение на всички декларирани данни, представителното окачествяване на зърно и съхраняването и обобщаването на събраните данни. Съответните декларации (приложение 1, приложение 2 и/или приложение 3) се подават на хартиен носител в Областна дирекция "Земеделие" - Шумен или по електронен път на е-мейл адрес: operativna_shu@abv.bg

- НАРЕДБА 23 от 29.12.2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно

- Приложение 1

- Приложение 2

- Приложение 3

- Приложение 7

- Указания за попълване на Приложение 2

- Указания за попълване на Приложение 3


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане