14.10.2019


Новини

Всички новини

01.06.2018 г.

Съобщение във връзка с промените на ЗИД на ЗСПЗЗ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

 

Във връзка с промените на ЗИД на ЗСПЗЗ ,  /обнародван в ДВ бр. от 22.05.2018г. с Указ 126/ Ви уведомяваме, че декларациите по § 10 , ал.2 от ПРЗ на ЗСПЗЗ трябва да бъдат подадени в общинска служба по земеделие в срок до 22.06.2018г. включително.

          С оглед на изложеното, Ви уведомяваме, че договорите за наем на земеделска земя със срок над една година, сключени до датата на влизането в сила на промените в ЗСПЗЗ, при които не са спазени изискванията  на чл.4а и 4б, могат да бъдат потвърдени от собственик или съсобственик с декларация с нотариално удостоверен подпис, придружен с копие на договора в срок до 22..06.2018г. включително.

         След тази дата, ако не е подадена декларация, договорът за наем на земеделска земя ще бъде заличен служебно в служба по вписванията и съответната общинска служба по земеделие, след изтичане на стопанската година.

 

 

 

 

 

 

ОД Земеделие  гр. Пловдив


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

АДРЕС: 

 гр. Пловдив 4000, 

бул. "Марица" 122, ет.3

ТЕЛЕФОНИ

 

 
тел.: (032) 63 40 22

 

 факс: (032) 62 87 30

odzg_plovdiv@abv.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване и прием на заявления по ЗДОИ

 от 9.00 до 17.30 часа 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР 

 

 сряда от 9.30 до 12.00 часа

 

 За контакт с лице по защита на личните данни : 0878/87-48-43;032/63-40-22

Система за финансово управление и контрол при ОДЗ Пловдив.