21.04.2024


ЗАПОВЕД РД–04-256/03.12.2021 на основание чл. 47ж, ал. 6 от ППЗСПЗЗ, във връзка с протокол №04/19.11.2021 г. от проведена втора тръжна сесия за стопанската 2021/2022г. 398.53 KB
Протокол №4/19.11.2021г. от проведен търг II тръжна сесия за отдаване под наем/аренда на земеделски земи от ДПФ, обявен със заповед РД-04-236/01.11.2021г. 314.43 KB
Протокол №1/05.11.2021г. от проведен търг за отдаване на имоти пасища, мери и ливади, на основание чл.37и,ал.14 от ЗСПЗЗ, обявен със заповед РД-04-129/30.09.2021г. 335.83 KB
Заповед №РД-04-239/05.11.2021г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие" - Плевен за класиране на участници от проведен търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за имоти в стопански дворове в землищата на с. Бохот и гр. Гулянци. 378.74 KB
Протокол от проведен търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, обявен със Заповед № РД-04-130/30.09.2021г. 246.17 KB
Списък на имотите ДПФ за отдаване под наем или аренда 2021-2022г - (втора тържна сесия) 559.00 KB
3аповед № РД-04-236/01.11.2021г. За откриване на процедура за провеждане на таен търг (втора тържна сесия) за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд за стопанската 2021-2022 година. 507.29 KB
Списък на имотите пасища, мери и ливади ДПФ за отдаване под наем за 2021-2022 по реда на чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ 45.31 KB
3аповед № РД-04-129/30.09.2021г. За откриване на процедура за провеждане на таен търг, във връзка с чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ, за отдаване под наем на свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за срок от 1 (една) стопанска година в област Плевен за стопанската 2021-2022. 302.23 KB
Заповед №РД-04-130/30.09.2021г. на Директора на ОД "Земеделие" - Плевен за откриване на I-ви търг за придобиване на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за имот в стопански двор, с. Дъбован. 516.69 KB
 1. «
 2. 9
 3. 10
 4. 11
 5. 12
 6. 13
 7. 14
 8. 15
 9. 16
 10. 17
 11. 18
 12. »

АДРЕС:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320
Email: ODZG_Pleven@mzh.government.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък

===================

РАБОТНО ВРЕМЕ

Център за административно обслужване

понеделник - петък

от 8.30 до 17.30 часа

 

 


Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


ВАЖНО ЗА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ


  АНКЕТНА КАРТА  

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ


 ЦКБ АД - НАБИРАТЕЛНА /БЕЛИ ПЕТНА , ДЕПОЗИТИ/

 IBAN: BG70CECB979033B7354300

 BIC: CECBBGSF


 

  

Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г.

  

ОСП 2021-2027

Биологично земеделие

Национална Селска Мрежа