18.04.2024


График за извършване на ГТП и контрол на ЗГТ и машини за земни работи м. Mай 2022г 612.57 KB
Протокол за липса на възражения по проведен търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, обявен със Заповед № РД-04-44/07.03.2022г. 324.30 KB
Протокол от проведен търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, обявен със Заповед № РД-04-44/07.03.2022г. 524.39 KB
График за извършване на ГТП и контрол на ЗГТ и машини за земни работи м. Април 2022г 651.53 KB
Заповед №РД-04-44/07.03.2022г. на Директора на ОД "Земеделие" - Плевен за откриване на общ търг за придобиване на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за имоти в стопански дворове. 559.97 KB
Списък на свободни имоти от ДПФ с НТП "пасища, мери" и "ливади" за стопанската 2022/2023г. на територията на област Плевен 36.84 KB
Заповед № РД 46-74/28.02.2022г на заместник-министъра на земеделието, на основание чл.37и, ал.2, във връзка с чл. 24а, ал.2, т.6 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2022-2023г 32.80 KB
График за извършване на ГТП и контрол на ЗГТ и машини за земни работи м. Mарт 2022г 561.92 KB
График за извършване на ГТП и контрол на ЗГТ и машини за земни работи м. Февруари 2022г 742.68 KB
Заповед за прекратяване на тръжна процедура за провеждане на първи търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ на недвижим имот в землището на с. Дъбован 256.44 KB
 1. «
 2. 8
 3. 9
 4. 10
 5. 11
 6. 12
 7. 13
 8. 14
 9. 15
 10. 16
 11. 17
 12. »

АДРЕС:
гр. Плевен 5800,
ул. "Васил Левски " №1, ет. 10

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (064) 802-320
факс: (064) 802-320
Email: ODZG_Pleven@mzh.government.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък
РАБОТНО ВРЕМЕ
От: 09:00 ч. - До: 17:30 ч.
От Понеделник до Петък

===================

РАБОТНО ВРЕМЕ

Център за административно обслужване

понеделник - петък

от 8.30 до 17.30 часа

 

 


Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


ВАЖНО ЗА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ


  АНКЕТНА КАРТА  

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ


 ЦКБ АД - НАБИРАТЕЛНА /БЕЛИ ПЕТНА , ДЕПОЗИТИ/

 IBAN: BG70CECB979033B7354300

 BIC: CECBBGSF


 

  

Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г.

  

ОСП 2021-2027

Биологично земеделие

Национална Селска Мрежа