02.07.2020

Проведено беше заседание на ОСКЖ при ОД"З" на 10.07.2019г. от 14.00 по предварително обявения дневен ред изготвен е протокол и Доклад във връзка с това и изпратен МЗХГ с оглед на получаване на отговор на поставените въпроси от животновъдите. 15.74 KB
Решение №3 от 11.07.2019г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ 105.50 KB
Протокол от 3.07.2019 г. от проведен търг по реда на §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ за имот в землището на с. Каблешково, общ. Тервел 99.50 KB
График за проверка на земеделска и горска техника Добрич- селска(Добричка) за всички общини е обявен график с секция НОВИНИ. 1.11 MB
Заповед РД-04-55/19.06.2019г. за откриване на тръжна процедура за продажба на имоти по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ находящ се в село Стожер 78.46 KB
Заповед РД-04-51/ 14.06.2019г. за начало на пожароопасен сезон в земеделски земи. 63.84 KB
Днес 31.05.2019 г. ОД „Земеделие” Добрич обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед РД-04-38/31.05.2019 г. на Директора на ОД „Земеделие” Добрич са одобрени: 1. Частично изменение на план за парцелиране за обект „Стопански двор”, с. Полк. Минково, общ. Добричка, обл. Добрич във връзка с чл.45б, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ за ПИ №№ 59402.27.2 и 59402.27.4 по КККР на с. Полк. Минково. 2. Частично изменение на план за парцелиране за обект „Стопански двор”, с. Стожер, общ. Добричка, обл. Добрич във връзка с чл.45б, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ за ПИ № 69300.58.50 по КККР на с. Стожер. 3. Частично изменение на план за парцелиране за обект „Стопански двор”, с. Одринци, общ. Добричка, обл. Добрич във връзка с чл.45б, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ за ПИ № 53432.133.7 по КККР на с. Одринци.. 4. Частично изменение на план за парцелиране за обект „Стопански двор”, с. Коларци, общ. Тервел, обл. Добрич във връзка с чл.45б, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ за ПИ № 38025.123.3 по КККР на с. Коларци. 76.00 KB
Заповед № РД-04-36/30.05.2019г. за откриване на тръжна процедура за продажба на имоти по пар.12а от ПЗР ЗСПЗЗ Стопански двор с.Каблешково, общ. Тервел. 353.82 KB
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА – ПЪТЕВОДИТЕЛ ЗА ГРАЖДАНИ 143.00 KB
Уведомление на вниманието на юридически и физически лица, ползватели на земеделски земи в землищата на общините в област Добрич. 2.30 MB
 1. «
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6
 6. 7
 7. 8
 8. 9
 9. 10
 10. 11
 11. 12
 12. »


ADDRESS:

Dobrich 9300,
5, Nezavisimost str.

PHONES:
tel.: (058) 603 712