14.10.2019

З А П О В Е Д № РД-07-428 гр.Добрич, 30.11.2018 г. На основание чл.45, ал.6 от ППЗСПЗЗ за одобряване на план за новообразуван имот с. Росен и отстраняване на несъответствие между протокол от 14,11,1997г. и приложеното на терен за обект Стопански двор с. Раковски. 78.00 KB
Днес 30.11.2018 г. ОД „Земеделие” Добрич обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед РД-07-428/30.11.2018 г. на Директора на ОД „Земеделие” Добрич са одобрени „План на новообразуваните имоти /от имот № 079003 по КВС на с. Росен и и „Отстраняването на несъответствие между протокол от 14.11.1997 г. изготвен в изпълнение на чл. 45, ал. 3 от ППЗСПЗЗ за обект „Стопански двор”, с. Раковски. 70.00 KB
Протокол от 26.11.2018 г. за резултатите от проведен търг с тайно наддаване по реда на пар.12а 100.50 KB
Заповед №РД-07-370/14.11.2018г. за откриване на тръжна процедура за продажба на свободни имоти по реда на чл.27,ал.8 на ЗСПЗЗ от Стопански Двор, с. Зърнево 2.05 MB
Заповед РД-07-372/14.11.2018г.за класиране на участниците в тръжна процедура за продажба на свободен имот по реда на чл.27, ал.8 на ЗСПЗЗ от стопански двор с. Царевец 482.87 KB
Заповед РД-07-364/12.11.2018г. за откриване на тръжна процедура за продажба на земеделски земи по пар.12а от ПЗР на ЗСПЗЗ от Стопански двор, с.Зърнево, общ.Тервел, обл.Добрич. 2.13 MB
Заповед №РД-07-361/12.11.2018г. за класиране на участниците в тръжна процедура за продажба на земеделски земи по пар.12а от ПЗР на ЗСПЗЗ от Стопански двор общ.Крушари. 462.96 KB
Решение 06/24.10.2018г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ 66.00 KB
Заповед РД-07-334/23.10.2018г. за откриване на тръжна процедура за продажба на имоти по реда на пар. 12а от ПЗР ЗСПЗЗ находящи се в Стопански двор с.Стефаново, общ. Добричка 112.50 KB
Заповед № РД-07-333/22.10.2018г за прекратяване на тръжна процедура по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ 75.50 KB
 1. «
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. »


ADDRESS:

Dobrich 9300,
5, Nezavisimost str.

PHONES:
tel.: (058) 603 712