11.12.2019

Обява за изменение на парцеларен план на обект 'Стопански двор" с. Божурово, отстраняване на несъответствие на "Стопански двор I" с.Стожер, Изменение на парцеларен план в цифров вид на обект ''Телекомплекс II зона "кв.Рилци гр.Добрич 70.50 KB
Заповед за изменение на парцеларен план на обект 'Стопански двор" с. Божурово, отстраняване на несъответствие на "Стопански двор I" с.Стожер, Изменение на парцеларен план в цифров вид на обект ''Телекомплекс II зона "кв.Рилци гр.Добрич . 76.00 KB
Информация относно данъчно облагане за получени доходи и задължителни осигурителни вноски. 2.63 MB
Решение №7 от 22.10.2018г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ 70.50 KB
З А П О В Е Д № РД-07-428 гр.Добрич, 30.11.2018 г. На основание чл.45, ал.6 от ППЗСПЗЗ за одобряване на план за новообразуван имот с. Росен и отстраняване на несъответствие между протокол от 14,11,1997г. и приложеното на терен за обект Стопански двор с. Раковски. 78.00 KB
Днес 30.11.2018 г. ОД „Земеделие” Добрич обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед РД-07-428/30.11.2018 г. на Директора на ОД „Земеделие” Добрич са одобрени „План на новообразуваните имоти /от имот № 079003 по КВС на с. Росен и и „Отстраняването на несъответствие между протокол от 14.11.1997 г. изготвен в изпълнение на чл. 45, ал. 3 от ППЗСПЗЗ за обект „Стопански двор”, с. Раковски. 70.00 KB
Протокол от 26.11.2018 г. за резултатите от проведен търг с тайно наддаване по реда на пар.12а 100.50 KB
Заповед №РД-07-370/14.11.2018г. за откриване на тръжна процедура за продажба на свободни имоти по реда на чл.27,ал.8 на ЗСПЗЗ от Стопански Двор, с. Зърнево 2.05 MB
Заповед РД-07-372/14.11.2018г.за класиране на участниците в тръжна процедура за продажба на свободен имот по реда на чл.27, ал.8 на ЗСПЗЗ от стопански двор с. Царевец 482.87 KB
Заповед РД-07-364/12.11.2018г. за откриване на тръжна процедура за продажба на земеделски земи по пар.12а от ПЗР на ЗСПЗЗ от Стопански двор, с.Зърнево, общ.Тервел, обл.Добрич. 2.13 MB
 1. «
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. »


ADDRESS:

Dobrich 9300,
5, Nezavisimost str.

PHONES:
tel.: (058) 603 712