01.12.2020

График за месец февруари 2019г. по който ще се извършват технически прегледи на самоходната и прикачна техника, собственост на фирмите, регистрирани в община Крушари. 365.45 KB
Заповед РД-07-11/10.01.2019г. за откриване на тръжна процедура за продажба на земеделски земи по пар.12а от ПЗР на ЗСПЗЗ в с. Ген. Колево, общ. Добричка 78.81 KB
Заповед за изменение на план за парцелиране за обект „Стопански двор”, с. Вранино 77.50 KB
Обява за изменение на план за парцелиране за обект „Стопански двор”, с. Вранино 72.00 KB
Заповед РД-07-510/20.12.2018 г. на Директора на ОД „Земеделие” Добрич за одобрено изменение на плана за парцелиране за имот № І - Зърнобаза на „Стопански двор 1”, с. Сенокос, общ. Балчик 77.50 KB
Обява за изготвена заповед за изменение на плана за парцелиране за имот № І - Зърнобаза на „Стопански двор 1”, с. Сенокос, общ. Балчик 72.50 KB
Протокол от 18.12.2018 г. от проведен търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за поземлени имоти, частна държавна собственост (незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличени организации по § 12 и § 29 от ПЗР на ЗСПЗЗ), негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване, за землището на с. Зърнево, общ. Тервел 103.50 KB
Протокол от 17.12.2018 г. от проведен търг с тайно наддаване по реда на чл. 105, ал. 2 и ал. 3 от ППЗСПЗЗ за земеделски земи по смисъла на §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Зърнево, общ. Тервел. 121.00 KB
Протокол и класиране от проведена тръжна сесия с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от една стопанска година на свободните пасища и мери от ДПФ в Област Добрич за стоп. 2018/2019 на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние 63.44 KB
Обява за изменение на парцеларен план на обект 'Стопански двор" с. Божурово, отстраняване на несъответствие на "Стопански двор I" с.Стожер, Изменение на парцеларен план в цифров вид на обект ''Телекомплекс II зона "кв.Рилци гр.Добрич 70.50 KB
 1. «
 2. 6
 3. 7
 4. 8
 5. 9
 6. 10
 7. 11
 8. 12
 9. 13
 10. 14
 11. 15
 12. »


ADDRESS:

Dobrich 9300,
5, Nezavisimost str.

PHONES:
tel.: (058) 603 712