20.09.2020

Днес 16.04.2018 г. ОД „Земеделие” Добрич обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед РД-07-01-66/16.04.2018 г. на Директора на ОД „Земеделие” Добрич е одобрено „Отстраняването на несъответствие между протокол от 1994 г. изготвен в изпълнение на чл. 45, ал. 3 от ППЗСПЗЗ за обект „Стопански двор”, с. Каблешково, общ. Тервел с положението на терена, документацията към плана за парцелиране и данните в КВС във връзка с чл. 45б, ал. 3 от ППЗСПЗЗ”. Заповедта за одобряване може да се обжалва по реда на Административно-процесуалния кодекс. 75.00 KB
Условия и ред за вписване в Лозарския регистър , администриран от Изпълнителната агенция по лозата и виното, съгласно Закона за виното и спиртните напитки. 175.49 KB
Заповед РД-07-01-54/29.03.2018г. за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на земеделски земи в бившите стопански дворове на организациите по § 12 ПЗР ЗСПЗЗ, намиращи се извън урбанизираните територии. 115.00 KB
Днес 14.02.2018 г. ОД „Земеделие” Добрич обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед РД-07-01-28/14.02.2017 г. на Директора на ОД „Земеделие” Добрич са одобрени „Изменение на план за парцелиране за стопански двор „Патарник”, с. Стефаново, общ. Добричка, обл. Добрич, във връзка с чл.45б, ал.3 от ППЗСПЗЗ” и „Изменение на план за парцелиране за обект „Кравекомплекс”, с. Крушари, общ. Крушари, обл. Добрич, във връзка с чл.45б, ал.3 от ППЗСПЗЗ”. Заповедта за одобряване може да се обжалва по реда на Административно-процесуалния кодекс. 75.50 KB
Решение 01/25.01.2018 г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ 74.00 KB
Решение 11/14.12.2017 г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ 114.50 KB
О Б Я В А Днес 29.11.2017 г. ОД „Земеделие” Добрич обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед РД-07-01-480/29.11.2017 г. на Директора на ОД „Земеделие” Добрич e одобрен „План на новообразуваните имоти /от имот № 079003 по КВС на с. Росен/ на «Стопански двор», с. Росен, общ. Ген. Тошево, обл. Добрич във връзка с чл. 45, ал. 14 от ППЗСПЗЗ”. Заповедта за одобряване може да се обжалва по реда на Административно-процесуалния кодекс. 74.50 KB
Решение 10/16.11.2017 г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ 108.00 KB
З А П О В Е Д №РД-07- 01- 447/ 01.11.2017г. за резултатите от проведена Тръжна сесия за продажба на земеделски земи по реда на §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ 90.00 KB
Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране .Решение 9/12.10.2017 г. 62.50 KB
 1. «
 2. 10
 3. 11
 4. 12
 5. 13
 6. 14
 7. 15
 8. 16
 9. 17
 10. 18
 11. 19
 12. »


ADDRESS:

Dobrich 9300,
5, Nezavisimost str.

PHONES:
tel.: (058) 603 712