03.12.2020

Протокол и класиране от проведена тръжна сесия за отдаване под наем за срок от една стопанска година на свободните пасища и мери от ДПФ в Област Добрич за стопанската 2017/2018 на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрирана интегрираната информационна система на БАБХ и лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние. 62.91 KB
Решение 08/14.09.2017 г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ 62.50 KB
Решение 07/7.09.2017 г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ 67.50 KB
Писмо с изх.№ РД-05-272/11.08.2017г. , отправено до Димитър Великов Петров, поради невъзможност от връчването му, поради непълен адрес за срок от 30 дни. 664.78 KB
Заповед N РД-01-157/14.09.2017 г. за резултатите от проведена тръжна сесия за продажба на имоти по реда на чл. 27, ал. 8 ЗСПЗЗ, открита със Заповед N РД-07-01-82/18.05.2017 г. на директора на ОД "Земеделие", гр. Добрич 93.00 KB
Със Заповед от 10 и 14 авг ус т 2017 г. На основание § 33, а л. 2 о т преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 о т 2016 г.) одобрявам кадастралната карти кадастралните регистри за неурбанизи раната територия в землището на с.Владимирово , с.Бенковски, с. Добрево, с. Дряновец, с. Енево, с. Ново Ботево, с. Козлодуйци, с. Дебрене, с.Методиево, с.Лясково , Сливенци, с. Врачанци община Добрич- селска 1.06 MB
Със Заповед от 7 авг ус т 2017 г. На основание § 33, а л. 2 о т преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 о т 2016 г.) одобрявам кадастралната карти кадастралните регистри за неурбанизи раната територия в землището на с. Свобода, с.Крагулево община Добри ч- селска 2.05 MB
Окончателен резултат на кандидати за длъжността „мл. експерт” ОСЗ Ген. Тошево 81.00 KB
Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю на длъжността „мл. експерт” ОСЗ Ген. Тошево 85.50 KB
Заповед РД-07-01-153/11.09.2017 г. за резултатите от проведена тръжна сесия за продажба на земеделски земи по реда на пар.12а от ПРЗ на ЗСПЗЗ 1013.01 KB
 1. «
 2. 12
 3. 13
 4. 14
 5. 15
 6. 16
 7. 17
 8. 18
 9. 19
 10. 20
 11. 21
 12. »


ADDRESS:

Dobrich 9300,
5, Nezavisimost str.

PHONES:
tel.: (058) 603 712