20.09.2020

Със Заповед от 7 авг ус т 2017 г. На основание § 33, а л. 2 о т преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 о т 2016 г.) одобрявам кадастралната карти кадастралните регистри за неурбанизи раната територия в землището на с. Свобода, с.Крагулево община Добри ч- селска 2.05 MB
Окончателен резултат на кандидати за длъжността „мл. експерт” ОСЗ Ген. Тошево 81.00 KB
Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю на длъжността „мл. експерт” ОСЗ Ген. Тошево 85.50 KB
Заповед РД-07-01-153/11.09.2017 г. за резултатите от проведена тръжна сесия за продажба на земеделски земи по реда на пар.12а от ПРЗ на ЗСПЗЗ 1013.01 KB
График за извършване на специализирани теренни проверки на територията на обл. Добрич. Графикът е индикативен и подлежи на промяна. 183.28 KB
Съобщение до Силвия Веселинова Пискова Адрес: гр. Русе ул. “Жул Паскин” №4 77.50 KB
График за извършване на проверка по изправността на машините за прибиране на пролетниците, подготовката на площите и извършване на есенната сеитба за Общините Балчик, Ген.Тошево, Добричка, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла. 285.50 KB
Заповед РД-07-01-136/07.08.2017 г. за изменение на Заповед РД-07-01-123/12.07.2017 г. относно изключване на имот от обектите на търга 07257.46.11 с площ 14,999 483.93 KB
Протокол и класиране от проведена тръжна сесия за отдаване под наем за срок от една стопанска година на свободни пасища и мери от ДПФ в Област Добрич за стопанската 2017/2018 на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрирана информационна система на БАБХ. 62.89 KB
Протоколи от 04.08.2017г. от проведени търгове по реда на параграф12а от ЗСПЗЗ 106.50 KB
 1. «
 2. 12
 3. 13
 4. 14
 5. 15
 6. 16
 7. 17
 8. 18
 9. 19
 10. 20
 11. 21
 12. »


ADDRESS:

Dobrich 9300,
5, Nezavisimost str.

PHONES:
tel.: (058) 603 712