27.10.2020

Протокол Н-2-2/25.10.2016 г. от Втора тръжна сесия за стопанската 2016/2017г. за общ. Ген.Тошево 58.10 KB
Протокол Н-2-1/25.10.2016г. от втора тръжна сесия за стопанската 2016/2017 за общ.Добричка 124.41 KB
Информация за ХІІ–тото Национално изложение по животновъдство, което ще се проведе на 21 и 22 октомври 2016 г. в Сливен. 88.30 KB
Изменям Заповед №РД-07-01-386/05.10.2016г. като изключвам от тръжна процедура за отдаване под наем за срок от една стопанска година за отглеждане на едногодишни полски култури - описани в приложение № 1: 77.00 KB
Опис на фактурите за закупен газьол. 42.43 KB
Заповед № РД09-764/10.10.2016 г. за утвърждаване на Указания за прилагане на схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“, Методика за определяне на индивидуалните годишни квоти във връзка с прилагане на схема за държавна помощ 285.67 KB
Заповед № РД09-763/10.10.2016 г. за определяне на срок за прием за заявления по схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“ 128.50 KB
Заповед №РД-07-01-389/10.10.2016г. за одобряване: 1,Цифров модел на имот VII от ПП на "Овцеферма -Маловец", гр.Ген. Тошево:2.Отстраняване на несъответствие между ПП на "Стопански двор-ЛИАН" гр.Каварна с действително положение на терена по отношение поземлен имот с идентификатор №25006.203.5 по КККР на гр. Каварна във връзка с чл.45б,ал.3 от ППЗСПЗЗ и обява за заповедта. 95.39 KB
Покана за избор на оценители, вписани в регистъра на независимите оценители и притежаващи сертификат за оценителска правоспособност на земеделски земи и трайни насаждения за изготвяне на пазарни оценки на имоти от Държавен поземлен фонд. 73.00 KB
Образци на документи за участие в Първа тръжна сесия отдаване под наем на свободните пасища и мери от държавния поземлен фонд (ДПФ). 331.63 KB
 1. «
 2. 16
 3. 17
 4. 18
 5. 19
 6. 20
 7. 21
 8. 22
 9. 23
 10. 24
 11. 25
 12. »


ADDRESS:

Dobrich 9300,
5, Nezavisimost str.

PHONES:
tel.: (058) 603 712