06.12.2020

Протокол ПМ-1-1 от 19.08.2016 г. Първа тръжна сесия с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от една стопанска година на свободните пасища и мери от ДПФ в Област Добрич за стопанската 2016/2017 на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ 48.00 KB
Заповед N РД-07-01-151/15.08.2016 г. за отстраняване на несъответствие между план за парцелиране, кадастрален план и устройствен план в цифров вид на стопански двор, с. Пчеларово, общ. Ген. Тошево, във връзка с чл. 45б, ал. 3 ППЗСПЗЗ. 41.50 KB
Обява за изготвена заповед за одобрено отстраняване на несъответствие между план за парцелиране, кадастрален план и устройствен план в цифров вид на стопански двор, с. Пчеларово, общ. Ген. Тошево 35.50 KB
Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността "инспектор" в ГД "Аграрно развитие" при ОД "Земеделие", гр. Добрич 84.50 KB
Протокол Н-1-4 от 19.07.2016г. за отдаване под наем за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от една стопанска година на свободните зами от ДПФ в общ. Ген. Тошево 204.50 KB
Класиране на предложенията на първо и второ място за община Ген. Тошево. 20.41 KB
Протокол № Н-1-3 от 15.07.2016г. за отдаване под наем за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от една стопанска година на свободните зами от ДПФ в общ. Крушари 403.00 KB
Протокол ТРА-1 от 26.07.2016г. за създаване и отглеждане на трайни насаждения за период на плододаване за отделните видове трайни насаждения , определен съгласни приложенията към чл.5 от Наредба за базисни цени на трайни насажденияза свободни имоти в община Каварна 95.00 KB
Класиране на предложенията за трайни насаждения на първо и второ място за община Каварна. 45.00 KB
Класиране на предложенията на първо и второ място за община Тервел. 110.50 KB
 1. «
 2. 18
 3. 19
 4. 20
 5. 21
 6. 22
 7. 23
 8. 24
 9. 25
 10. 26
 11. 27
 12. »


ADDRESS:

Dobrich 9300,
5, Nezavisimost str.

PHONES:
tel.: (058) 603 712