27.10.2020

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността "младши експерт" в Общинска служба по земеделие, гр. Каварна 522.49 KB
Обява Днес 20.06.2017 г. ОД „Земеделие” Добрич обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед РД-07-01-108/20.06.2017 г. на Директора на ОД „Земеделие” Добрич e одобрено „Изменение на план за парцелиране за имот № 120009 част от „Стопански двор”, с. Бдинци, общ. Добричка, обл. Добрич, във връзка с чл.45б, ал.3 от ППЗСПЗЗ”. Заповедта за одобряване може да се обжалва по реда на Административно-процесуалния кодекс. 75.00 KB
Решение 03 от 31.05.2017г. на комисията по чл.17 от ЗОЗЗ 62.50 KB
График за извършване на преглед по изправвността на техниката, собственост на агрофирмите, коопеациите и ЧЗС и готовността на същата за участие в жътвената кампания за Общините Добрич, Добричка, Ген.Тошево,Балчик, Каварна, Крушари, Тервел и Шабла. 390.00 KB
Образци на документи относно открита тръжна процедура по реда на параграф12а от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ. 187.13 KB
Заповед №РД-07-01-82/18.05.2017г. за откриване на тръжни процедури по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ. 117.00 KB
Заповед №РД-07-01-81/18.05.2017г. за откриване на тръжни процедури по реда на параграф 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ 110.00 KB
Заповед на Министъра на земеделието и храните за цените на услугата "доставка на вода за напояване",извършвана от "Напоителни системи" ЕАД, за поливния сезон на 2017г. и инструкция за провеждане на поливния процес през 2017г. 6.15 MB
График за извършване на ГТП на трактори, ремаркета и СТП на машинен инвентар за Община Добричка и Тервел кампания 2017г. 155.50 KB
Решение №2/09.03.2017г. на комисия по чл.17,ал. 1 от ЗОЗЗ 83.00 KB
 1. «
 2. 14
 3. 15
 4. 16
 5. 17
 6. 18
 7. 19
 8. 20
 9. 21
 10. 22
 11. 23
 12. »


ADDRESS:

Dobrich 9300,
5, Nezavisimost str.

PHONES:
tel.: (058) 603 712