27.10.2020

З А П О В Е Д № РД 46-102 свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за отдаване под наем или аренда за стопанската 2017 - 2018 година, находящи се на територията на област Добрич 98.22 KB
График за извършване на ГТП на трактори, ремаркета и СТП на машинен инвентар за Пролетна кампания 2017г. 299.00 KB
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 37ж, ал. 3 от ЗСПЗ 36.50 KB
Декларация по чл. 37ж, ал. 8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 18.09 KB
Опис на собствени и ползвани имоти с НТП-пасища, мери и ливади. 35.50 KB
Заявление за участие в споразумение за изготвяне на масиви за ползване на пасища, мери и ливади по чл. 37ж, ал. 2 от ЗСПЗЗ за календарната ………/…….. година. 141.00 KB
Заповед по чл. 37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ 72.39 KB
СПОРАЗУМЕНИЕ за създаване на масиви за ползване на земеделските земи по реда на чл.37ж, ал. 6 от ЗСПЗЗ 20.05 KB
Днес 15.11.2016 г. ОД „Земеделие” Добрич обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед РД-07-01-411/14.11.2016 г. на Директора на ОД „Земеделие” Добрич е одобрен цифров вид на «Имот ХХІ по плана за парцелиране на Стопански двор» в землището на с. Телериг, общ. Крушари, обл. Добрич. Заповедта за одобряване може да се обжалва по реда на Административно-процесуалния кодекс. 75.00 KB
Протокол Н-2-3/26.10.2016г. от Втора тръжна сесия за стопанската 2016/2016 за общ Тервел и класиране. 63.64 KB
 1. «
 2. 15
 3. 16
 4. 17
 5. 18
 6. 19
 7. 20
 8. 21
 9. 22
 10. 23
 11. 24
 12. »


ADDRESS:

Dobrich 9300,
5, Nezavisimost str.

PHONES:
tel.: (058) 603 712