03.12.2020

Решение 01/25.01.2018 г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ 74.00 KB
Решение 11/14.12.2017 г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ 114.50 KB
О Б Я В А Днес 29.11.2017 г. ОД „Земеделие” Добрич обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед РД-07-01-480/29.11.2017 г. на Директора на ОД „Земеделие” Добрич e одобрен „План на новообразуваните имоти /от имот № 079003 по КВС на с. Росен/ на «Стопански двор», с. Росен, общ. Ген. Тошево, обл. Добрич във връзка с чл. 45, ал. 14 от ППЗСПЗЗ”. Заповедта за одобряване може да се обжалва по реда на Административно-процесуалния кодекс. 74.50 KB
Решение 10/16.11.2017 г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ 108.00 KB
З А П О В Е Д №РД-07- 01- 447/ 01.11.2017г. за резултатите от проведена Тръжна сесия за продажба на земеделски земи по реда на §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ 90.00 KB
Промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране .Решение 9/12.10.2017 г. 62.50 KB
Заповед №РД-07-01-434/25.10.2017г. за класиране на участниците в тръжна процедура за продажба на имоти частна държавна собственост по реда на чл.27, ал. 8 от ЗСПЗЗ. 777.10 KB
Окончателен резултат от интервю ОСЗ Балчик, Каварна и Добричка 100.37 KB
Протокол допускане до интервю ОСЗ Балчик, Каварна и Добричка 151.54 KB
Със Заповед от 16 и 17 авгус т 2017 г. на основание § 33, а л. 2 о т преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 о т 2016 г.) одобрявам кадастралната карти кадастралните регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Драганово, с. Карапелит, с. Медово, с.Самуилово, с. Попгригорово , с. Малка Смолница , с. Вратарите , с.Богдан , с. Фелдфебел Дянково , с.Тянево, с. Одърци , с.Приморци , с. Камен , с. Славеево , с. Плачидол, с. Долина с. Росеново , с. Хитово ,с. Стефаново , с.Пчелник ,с. Паскалево , с.Опанец , с. Одринци , с.Миладиновци , с.Ловчанци , с. Бранище и с.Овчарово община Добрич- селска 1.15 MB
 1. «
 2. 11
 3. 12
 4. 13
 5. 14
 6. 15
 7. 16
 8. 17
 9. 18
 10. 19
 11. 20
 12. »


ADDRESS:

Dobrich 9300,
5, Nezavisimost str.

PHONES:
tel.: (058) 603 712