07.12.2019

Заповед за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на земеделски земи по пар. 12 ПЗР ЗСПЗЗ намиращи се извън урбанизирана територия. 310.43 KB
Решение №04/05.07.2018г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ 71.50 KB
Указания за прилагане на последните промени в ЗСПЗЗ 1.23 MB
Важно!!! Съобщение свързано с изменение на ЗСПЗЗ! 877.98 KB
График за извършване на преглед по изправността и готовността на техниката за участие в жътвената кампания в Община Добрич. 1.46 MB
График за извършване на преглед по изправността и готовността на техниката за участие в жътвената кампания в Община Ген.Тошево. 234.50 KB
Решение 02/26.04.2018 г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ 70.50 KB
Днес 16.04.2018 г. ОД „Земеделие” Добрич обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед РД-07-01-66/16.04.2018 г. на Директора на ОД „Земеделие” Добрич е одобрено „Отстраняването на несъответствие между протокол от 1994 г. изготвен в изпълнение на чл. 45, ал. 3 от ППЗСПЗЗ за обект „Стопански двор”, с. Каблешково, общ. Тервел с положението на терена, документацията към плана за парцелиране и данните в КВС във връзка с чл. 45б, ал. 3 от ППЗСПЗЗ”. Заповедта за одобряване може да се обжалва по реда на Административно-процесуалния кодекс. 75.00 KB
Условия и ред за вписване в Лозарския регистър , администриран от Изпълнителната агенция по лозата и виното, съгласно Закона за виното и спиртните напитки. 175.49 KB
Заповед РД-07-01-54/29.03.2018г. за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на земеделски земи в бившите стопански дворове на организациите по § 12 ПЗР ЗСПЗЗ, намиращи се извън урбанизираните територии. 115.00 KB
 1. «
 2. 5
 3. 6
 4. 7
 5. 8
 6. 9
 7. 10
 8. 11
 9. 12
 10. 13
 11. 14
 12. »


ADDRESS:

Dobrich 9300,
5, Nezavisimost str.

PHONES:
tel.: (058) 603 712