22.04.2024

1. Заповед № РД-04-81/31.07.2023 г. на Директора на ОД «Земеделие» гр. Добрич за прекратяване на тръжна процедура за по реда на чл.27, ал.8, изречение второ от ЗСПЗЗ за продажба на поземлен имот частна държавна собственост, находящ се в стопански двор в регулацията на с. Славеево, общ. Добричка, обл. Добрич. 468.26 KB
Заповед РД-04-80/ 28.07.2023г. за класиране участници в тръжна процедура за продажба на имот, негоден за земеделско ползване неподлежащ на възстановяване по реда на чл.27,ал.8 от ЗСПЗЗ с. Методиево общ.Добричка 662.68 KB
Решение № 6/04.07.2023 г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 67.50 KB
Протокол от 27.06.2023 г. от проведен търг за продажба на имоти по реда на §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ находящи се в землището на с. Красен 76.60 KB
Заповед № РД-04-73/26.06.2023г. г. за класиране на участници в тръжна процедура за продажба на имот по реда на пар. 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ от Стопански двор с.Козлодуйци 562.12 KB
Решение № 5/15.06.2023 г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране. 97.00 KB
Заповед за обявяване на пожароопасен сезон в земеделски земи в Област Добрич за периода 14.06.2023г.-31.10.2023г. 792.28 KB
Заповед №РД-04-61/05.06.2023 г. за класиране на участници в тръжна процедура за продажба на имот по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ гр. Тервел 553.13 KB
ПРОТОКОЛ от 25.05.2023 г. от проведен търг по реда на чл.27 ал.8 от ЗСПЗЗ за имоти от стопански двор с. Славеево 76.48 KB
ПРОТОКОЛ от 25.05.2023 г. от проведен търг по реда на чл.27 ал.8 от ЗСПЗЗ за имоти от стопански двор с. Методиево 78.85 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. »


ADDRESS:

Dobrich 9300,
5, Nezavisimost str.

PHONES:
tel.: (058) 603 712