10.12.2019

протокол от провеждането на търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за поземлен имот находящ се в землището на с. Стожер частна държавна собственост. 103.00 KB
Днес 19.07.2019 г. ОД „Земеделие” Добрич обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед РД-04-82/19.07.2019 г. на Директора на ОД „Земеделие” Добрич е одобрено „Частично изменение на план за парцелиране за обект „Стопански двор”, с. Раковски, общ. Каварна, обл. Добрич във връзка с чл.45б, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ за имот № ХІХ по парцеларния план /ПИ № 62092.38.24 по КККР на с. Раковски/”. Заповедта за одобряване може да се обжалва по реда на Административно-процесуалния кодекс. 77.50 KB
Информация относно Африканска чума по свинете 36.50 KB
Проведено беше заседание на ОСКЖ при ОД"З" на 10.07.2019г. от 14.00 по предварително обявения дневен ред изготвен е протокол и Доклад във връзка с това и изпратен МЗХГ с оглед на получаване на отговор на поставените въпроси от животновъдите. 15.74 KB
Решение №3 от 11.07.2019г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ 105.50 KB
Протокол от 3.07.2019 г. от проведен търг по реда на §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ за имот в землището на с. Каблешково, общ. Тервел 99.50 KB
График за проверка на земеделска и горска техника Добрич- селска(Добричка) за всички общини е обявен график с секция НОВИНИ. 1.11 MB
Заповед РД-04-55/19.06.2019г. за откриване на тръжна процедура за продажба на имоти по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ находящ се в село Стожер 78.46 KB
Заповед РД-04-51/ 14.06.2019г. за начало на пожароопасен сезон в земеделски земи. 63.84 KB
Днес 31.05.2019 г. ОД „Земеделие” Добрич обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед РД-04-38/31.05.2019 г. на Директора на ОД „Земеделие” Добрич са одобрени: 1. Частично изменение на план за парцелиране за обект „Стопански двор”, с. Полк. Минково, общ. Добричка, обл. Добрич във връзка с чл.45б, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ за ПИ №№ 59402.27.2 и 59402.27.4 по КККР на с. Полк. Минково. 2. Частично изменение на план за парцелиране за обект „Стопански двор”, с. Стожер, общ. Добричка, обл. Добрич във връзка с чл.45б, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ за ПИ № 69300.58.50 по КККР на с. Стожер. 3. Частично изменение на план за парцелиране за обект „Стопански двор”, с. Одринци, общ. Добричка, обл. Добрич във връзка с чл.45б, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ за ПИ № 53432.133.7 по КККР на с. Одринци.. 4. Частично изменение на план за парцелиране за обект „Стопански двор”, с. Коларци, общ. Тервел, обл. Добрич във връзка с чл.45б, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ за ПИ № 38025.123.3 по КККР на с. Коларци. 76.00 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. »


ADDRESS:

Dobrich 9300,
5, Nezavisimost str.

PHONES:
tel.: (058) 603 712