10.07.2020

Важно за ВСИЧКИ желаещи да ползват услугите на ОСЗ! 13.96 KB
ИЗВАДКА ОТ ОДОБРЕН ОТ ДИРЕКТОРА НА ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ДОБРИЧ ДОКЛАД ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕД №РД-04-56/06.03.2020 Г. Относно: разглеждане на входираните в ОД „Земеделие” Добрич оферти от правоспособни лица и извършване на класиране 67.25 KB
67.25 KB
З А П О В Е Д № РД-04-47 гр.Добрич, 28.02.2020 г. На основание чл.45, ал.6 от ППЗСПЗЗ и писма на ОСЗ – Генерал Тошево и ОСЗ - Тервел с №№ ПО-04-3-1/26.02.2020 г. и ПО-04-2-1/25.02.2020 г., ведно с констативни протоколи от 26.02.2020 г. и 25.02.2020 г. 75.50 KB
Днес 28.02.2020 г. ОД „Земеделие” Добрич обявява на всички заинтересовани лица, че със Заповед РД-04-47/28.02.2020 г. на Директора на ОД „Земеделие” Добрич са одобрени: 70.50 KB
Списък със свободни имоти с НТП "пасище" и "мера" от ДПФ за стоп. 2020/2021 на територията на Област Добрич, одобрени със Заповед N РД-46-77/26.02.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите 20.78 KB
График за месец МАРТ 2020г., за извършване на преглед на ЗГТ регистрирана в община Каварна. 687.09 KB
График за месец МАРТ 2020г., за извършване на преглед на ЗГТ регистрирана в община Балчик. 634.14 KB
Протокол от 21.02.2020г. за резултатите от проведен търг по реда на пар.12а от ПЗР на ЗСПЗЗ 101.00 KB
Протокол от 17.02.2020г. за резултатите от проведен търг по реда на пар. 12а от ПЗР на ЗСПЗЗ 147.50 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. »


ADDRESS:

Dobrich 9300,
5, Nezavisimost str.

PHONES:
tel.: (058) 603 712