11.08.2020

Заповед №РД-04-180/11.06.2020г. за откриване на тръжна процедура за продажба на земеделски земи по пар.12а от ПЗР на ЗСПЗЗ от Стопански двор с. Раковски, общ. Каварна. 80.76 KB
Заповед РД-04-176/8.06.2020 г. на директора на ОД "Земеделие", гр. Добрич за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на чл. 27, ал. 8 ЗСПЗЗ за продажба на поземлени имоти, частна държавна собственост, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване, в землището на с. Каблешково, общ. Тервел 78.59 KB
Заповед № РД-04-175 /05.06.2020г. за обявяване на пожароопасен сезон в земеделски земи и определяне на допълнителни мерки. 888.14 KB
ОД „Земеделие“, гр. Добрич уведомява всички длъжници по договори за ползване на земеделски земи от ДПФ по приложения списък, че понастоящем са предприети необходимите мерки по стартиране на процедури по реда на чл. 417 ГПК с цел принудително събиране на вземанията. 9.80 KB
Решение №3 /27.05.2020г. 62.00 KB
Информация до широката общественост. Регионална дирекция по горите Варна провежда консултации по задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на проект на ОПРГТ Добрич. 41.24 KB
Съобщение относно опазване на тип природно местообитание 62СО* "Понто-Сарматски степи", във връзка с установен случай от РИОСВ Варна за разораването му. 25.50 KB
Заповед № РД-04-137/06.04.2020г. 75.50 KB
Обява на заповед РД-04-137/06.4.2020г. за одобряване на отстраняване на несъответветствия. 70.50 KB
На вниманието на всички юридически и физически лица, ползватели на земеделски земи в землищата на общините в област Добрич. 941.19 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. »


ADDRESS:

Dobrich 9300,
5, Nezavisimost str.

PHONES:
tel.: (058) 603 712