01.12.2020

Решение № 8 -25.11.2020г. 106.50 KB
ОД „Земеделие“, гр. Добрич уведомява всички длъжници по договори за ползване на земеделски земи от ДПФ по приложения списък, че понастоящем са предприети необходимите мерки по стартиране на процедури по реда на чл. 417 ГПК с цел принудително събиране на вземанията. 15.12 KB
Заповед РД-04-258/09.11.2020г. на основание на пар. 12а от ПЗР ЗСПЗЗ, чл.27, ал.9 във връзка с ал.8, изр. второ и от ЗСПЗЗ за откриване на процедура за продажба на собственици на съседни имоти, в границите на стопанския двор. 366.82 KB
Протокол от проведен търг с тайно наддаване по реда на пар.12а от ПЗР на ЗСПЗЗ за землищaта на с. Зърнево и с. Кочмар, общ. Тервел 106.00 KB
Протокол от проведен търг с тайно наддаване по реда на пар.12а от ПЗР на ЗСПЗЗ за землището на с. Зърнево, общ. Тервел 72.18 KB
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ! В предвид на усложняващата се епидемична обстановка свързана с разпространение на вируса COVID – 19, ПРИКАНВАМЕ всички наши потребители на административни услуги да се възползват от възможността да заявят необходимата услуга дистанционно на посочените адреси, електронни пощи и телефони за връзка в секция „Структура“ на страницата на Областна дирекция „Земеделие“ гр.Добрич. Ако характера на необходимата ви услуга не предполага спешност, моля да отложите посещението на офисите ни. В предвид на цялостната обстановка и необходимата лична отговорност за всеки от нас, моля да спазвате въведените ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ мерки за хигиенизиране и ползване на лични предпазни средства при посещение, както и предварително да проверите готовността за приемането ви на посочените телефони за връзка в секция „Структура“ . БЛАГОДАРИМ ЗА ПРОЯВЕНАТА ОТГОВОРНОСТ И РАЗБИРАНЕ! 13.16 KB
Заповед №РД-04-246/15.10.2020г. за класиране на участници в тръжна процедура за продажба на имоти частна държавна собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, находящи се в землището на с. Каблешково 120.00 KB
Решение №06 /02.10.2020г. 62.00 KB
Заповед №РД-04-234/24.09.2020г. за откриване на тръжна процедура за продажба на земеделски земи по пар.12а от ПЗР на ЗСПЗЗ от Стопански двор с.Зърнево и с. Кочмар, обш. Тервел 372.99 KB
Заповед №РД-04-233/24.09.2020г. за откриване на тръжна процедура за продажба на земеделски земи по пар.12а от ПЗР на ЗСПЗЗ от Стопански двор с. Зърнево, общ. Тервел 371.47 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »


ADDRESS:

Dobrich 9300,
5, Nezavisimost str.

PHONES:
tel.: (058) 603 712