15.07.2024


Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда (първа тръжна сесия) на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Силистра за стопанската 2024/2025 г. 4.40 MB
РЕШЕНИЕ № К – 1/ 05.04.2024 год. за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди 318.18 KB
Заседание на Комисията по чл. 37в, относно изготвяне на доброволното споразумението за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землището на гр. Алфатар, общ. Алфатар през стопанската 2023-2024 г 164.55 KB
Заповед РД 04 – 52/12.03.2024г. за класиране на кандидатите от проведена тръжна процедура по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, открита със Заповед РД 04 – 96/14.11.2022г. за продажба на имоти, частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличените организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване в землището на с. Брадвари, община Силистра. 646.30 KB
Заповед РД 04 – 53/12.03.2024г. за класиране на кандидатите от проведена тръжна процедура по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ, във връзка с ал.8, изречение второ, в който могат да участват само собственици на имоти в границите на стопанския двор, съседни на имота, обект на търга, открита със Заповед РД 04 – 503/28.11.2023г. за придобиване право на собственост на основание §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ на поземлен имот, частна държавна собственост, находящ се извън урбанизираната територия в землището на с. Чернолик, община Дулово. 634.25 KB
Заповед № РД 46-63 от 28.02.2024г. на Министъра на земеделието и храните за определяне на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за отдаване под наем или аренда за стопанската 2024 - 2025 година, находящи се на територията на област Силистра, и Приложение № 1, представляващо неразделна част от заповедта. 432.72 KB
Доклад за дейността на ОД "Земеделие" гр. Силистра за 2023 г. 550.49 KB
Заповед №РД 09-82 от 30.01.2024 г. на министъра на земеделието и храните за одобряване на проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и площи по чл. 8, ал. 1, т. 2, буква "з" от Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване 224.23 KB
Протокол № 1 от проведен търг по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ за продажба на имот находящ се в с. Чернолик, общ. Дулово, представляващ земеделска земя по §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ 287.54 KB
Тръжни документи към Заповед № РД 04-503/28.11.2023 г. за откриване на процедура за провеждане на общ търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ 933.70 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

АДРЕС:
гр. Силистра 7500,
ул. "Хр. Смирненски" 2 ет 3,4.


ТЕЛЕФОНИ:

тел. /факс:(086) 822 063

                  (086) 821 989

отдел Агростатистика

(086) 821 766 

.

e-mail адреси:

odz.silistra@gmail.com

 ODZG_Silistra@mzh.government.bg


Телефони за оперативна информация:

 (086) 821 989

 
 


 

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СИЛИСТРА

 


 

ПАЗАР НА ЗЪРНОТО 

Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

zarno.silistra@gmail.com