28.05.2020


Всички новини

02.09.2016 г.

Стартиране на изследване на структурата на земеделските стопанства през 2016 година - 31.08.2016.

Министерството на земеделието и храните стартира провеждането на статистическо изследване на структурата на земеделските стопанства. Анкетирането на стопанствата ще се осъществи от 1 - ви септември 2016 г. до 15 – ти декември 2016 година. Организацията на дейностите се извършва от органа на статистиката в МЗХ – отдел “Агростатистика” към Главна дирекция ”Земеделие и регионална политика”, съвместно с областните дирекции “Земеделие”. Специално наети и обучени анкетьори ще посетят включените в списъка за анкетиране стопанства. За област Търговище са определени 13 анкетьори. Те притежават служебни карти, издадени от ОДЗ – Търговище, с които се легитимират. Данните за земеделската дейност за стопанствата се попълват от анкетьора в статистически въпросник. Организацията и контрола на работата на анкетьорите се извършва от експертите по агростатистика от ОДЗ.                     

Изследването е извадково и в списъка за анкетиране са включени около1100 стопанства. Стопанствата от извадката са определени чрез случаен подбор от 10425 стопанства, отчетени по време на преброяването на земеделските стопанства през 2010 година, като са включени и нови стопанства, създадени след 2010 година. Земеделските стопанства с площи и животни в система на контрол за биологично производство, стопанства над определен икономически размер и със специфични култури са включени изчерпателно в списъка за анкетиране.

Основната цел на изследването е да се получи актуална и надеждна информация за състоянието и промените, които настъпват в броя, размера, структурата и технико – икономическата насоченост на земеделските стопанства. Чрез статистическия въпросник се събира информация за отглежданите култури през стопанската 2015/2016 година, напояваните площи, броя на животните към 1 – ви септември 2016 година, работната ръка и други основни характеристики. Подобни наблюдения се провеждат във всички страни от Европейския съюз при спазване на общи изисквания в нормативните документи на ЕС.

Данните, които се събират с изследването, се използват само за статистически цели. Опазването на тайната на данните, и използването им само за статистически цели е гарантирано, съгласно Закона за статистиката.

Индивидуалните данни за стопанствата не се разпространяват, не се предоставят на данъчни и социални служби и нямат юридическа стойност пред съда.
Изследването е в изпълнение на Регламент  (ЕО)  №1166/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно изследванията на структурата на земеделските стопанства иРегламент(ЕС)№715/2014 на Комисията.

Достоверността на отговорите, които ще се дадат, са изключително важни за постигане целите на земеделската политика. Въз основа на получената статистическа информация Министерството на земеделието и храните взема решения при провеждане на националната и общата земеделска политика.

Допълнителна информация може да се получи на телефоните на областна дирекция “Земеделие” Търговище, както и от отдел “Агростатистика” на МЗХ – 02/985 11 848 и 02/985 11 220 и на електронен адрес: agrostat@mzh.government.bg.

 


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark