новини
Всички новини

16.01.2023 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ С ДЕЙСТВАЩИ ДОГОВОРИ ЗА ЗЕМИ ОТ ДПФ

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ С ДЕЙСТВАЩИ ДОГОВОРИ ЗА ЗЕМИ ОТ ДПФ

Във връзка с предстоящото настъпване на падеж на 31.01.2023 г.  за плащане по действащите договори за аренда за земеделски земи от ДПФ на територията на Област Силистра, Ви информираме, че фактурите са изготвени и могат да бъдат получени в стая 22 на ОД "Земеделие" Силистра, ул. "Хр. Смирненски" 2,  ет. 4Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Заседание на Комисията по чл. 37в, относно изготвяне на доброволното споразумението за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землището на гр. Алфатар, общ. Алфатар през стопанската 2023-2024 г 164.55 KB
Заповед РД 04 – 52/12.03.2024г. за класиране на кандидатите от проведена тръжна процедура по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, открита със Заповед РД 04 – 96/14.11.2022г. за продажба на имоти, частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличените организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване в землището на с. Брадвари, община Силистра. 646.30 KB
Заповед РД 04 – 53/12.03.2024г. за класиране на кандидатите от проведена тръжна процедура по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ, във връзка с ал.8, изречение второ, в който могат да участват само собственици на имоти в границите на стопанския двор, съседни на имота, обект на търга, открита със Заповед РД 04 – 503/28.11.2023г. за придобиване право на собственост на основание §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ на поземлен имот, частна държавна собственост, находящ се извън урбанизираната територия в землището на с. Чернолик, община Дулово. 634.25 KB
Заповед № РД 46-63 от 28.02.2024г. на Министъра на земеделието и храните за определяне на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за отдаване под наем или аренда за стопанската 2024 - 2025 година, находящи се на територията на област Силистра, и Приложение № 1, представляващо неразделна част от заповедта. 432.72 KB
Доклад за дейността на ОД "Земеделие" гр. Силистра за 2023 г. 550.49 KB
Заповед №РД 09-82 от 30.01.2024 г. на министъра на земеделието и храните за одобряване на проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и площи по чл. 8, ал. 1, т. 2, буква "з" от Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване 224.23 KB
Протокол № 1 от проведен търг по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ за продажба на имот находящ се в с. Чернолик, общ. Дулово, представляващ земеделска земя по §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ 287.54 KB
Тръжни документи към Заповед № РД 04-503/28.11.2023 г. за откриване на процедура за провеждане на общ търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ 933.70 KB
Заповед № РД 04-505/08.12.2023 г. за провеждане на процедура за подбор при мобилност на държавни служители за длъжността „юрисконсулт“ в дирекция „Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси“ в Областна дирекция „Земеделие“ гр. Силистра 436.56 KB
Заповед № РД 04-503/28.11.2023 г. за откриване на процедура за провеждане на общ търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ, в който могат да участват само собственици на имоти в границите на стопанския двор, съседни на имота обект на търга, за придобиване на право на собственост на основание §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ на поземлен имот - частна държавна собственост, находящ се извън урбанизираната територия в землището на с. Чернолик, общ. Дулово, обл. Силистра. 415.62 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

АДРЕС:
гр. Силистра 7500,
ул. "Хр. Смирненски" 2 ет 3,4.


ТЕЛЕФОНИ:

тел. /факс:(086) 822 063

                  (086) 821 989

отдел Агростатистика

(086) 821 766 

.

e-mail адреси:

odz.silistra@gmail.com

 ODZG_Silistra@mzh.government.bg


Телефони за оперативна информация:

 (086) 821 989

 
 


 

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СИЛИСТРА

 


 

ПАЗАР НА ЗЪРНОТО 

Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

zarno.silistra@gmail.com