24.07.2024


Съобщение във връзка с чл. 37в, ал. 7, изречение трето от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ 62.07 KB
актуално ново ЗАПОВЕД № РД-43/28.01.2020 год. на директора на Областна дирекция "Земеделие" - Перник, издадена на основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие”, във връзка с чл.37в, ал.7, изречение трето от ЗСПЗЗ и във връзка със Заповед № РД-312/01.10.2019 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие”-Перник с правно основание чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ 87.00 KB
актуално ново Заповед № РД-462/17.12.2019г. за поправка на Заповед № РД-272/24.09.2019г. за с. Владимир, община Радомир, обл. Перник, за допусната фактическа грешка. 68.82 KB
КАРТИ, РЕГИСТРИ и З А П О В Е Д № РД-435/29.11.2019 г. на основание чл. 37 ж, ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за землището на с. Стефаново, община Радомир, област Перник. 913.92 KB
важно ново Обява на общинска служба по земеделие – Радомир, на основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ и във връзка с чл.37ж от ЗСПЗЗ 401.11 KB
ЗАПОВЕД № РД-400/05.11.2019 г. на основание чл. 37ж, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ относно сключването на споразумения между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ в землищата на община Радомир 144.50 KB
актуално ново З А П О В Е Д № РД- 339/10.10.2019 г. за поправка на Заповед № РД- 305/01.10.2019 г. за допусната очевидна фактическа грешка за землището на с. Поцърненци, община Радомир 86.00 KB
актуално ново КАРТИ, РЕГИСТРИ и З А П О В Е Д № РД-272/24.09.2019г. на основание чл. 37 в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за землището на с.Владимир , община Радомир, област Перник. 1.13 MB
актуално ново КАРТИ, РЕГИСТРИ и З А П О В Е Д № РД-270/24.09.2019г. на основание чл. 37 в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за землището на с.Старо село , община Радомир, област Перник. 619.86 KB
актуално ново КАРТИ, РЕГИСТРИ и З А П О В Е Д № РД-271/24.09.2019г. на основание чл. 37 в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за землището на с.Негованци , община Радомир, област Перник. 524.89 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »

АДРЕС: 

гр. Перник 2300, 

пл. Кракра 1, Синдикален дом ет.8

ТЕЛЕФОНИ: 

тел.: (076) 603 481 

факс: (076) 603 229

email:odzgpernik@mail.bg

ODZG_Pernik@mzh.government.bg

Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 69, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 37б, ал. 1 от ЗСПЗЗ

-------------------------

З А Я В Л Е Н И Е по чл. 70, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ  

---------------------

Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна предназначението на земеделските земи 

--------------------------------

Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост

----------------------------

ТАРИФА за таксите, събирани по Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника

-----------------------

Банкови сметки на ОД "Земеделие" - Перник

 

Образец на заявление по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ и Указания за изплащане от ОД "Земеделие" на постъпилите по реда на чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ суми за имоти по чл.37в, ал.3, т. 1. 2 от ЗСПЗЗ, одобрени със Заповед РД09-874/13.11.2015 г. на МЗХ

 

Заявление и указания по чл.37ж, ал.12 от ЗСПЗЗ

  

Интегрирана информационна система на БАБХ – ВетИС

                                                                    

Анкетна карта за удовлетвореност

Заявяване на адм. услуга по електронен път


Длъжностно лице по защита на условията съгласно регламента 2016/679

Вероника Христова - главен юрисконсулт

тел. 076/603481

ел. поща:  odzgpernik@mail.bg