03.12.2023


Заповед № РД 11-192/11.12.2017 г. на основание чл. 3, ал. 4 от Устройствен правилник на областните дирекции „Земеделие”, чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ и изтекъл едномесечен срок за приемане на решение от Общински съвет - Черноочене по искане изх. № РД-16-04- 92/27.10.2017 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр. Кърджали за предоставяне за ползване на имотите - полски пътища, включени в заповедта по ал. 4 за землището на с. Габрово, ЕКАТТЕ 14221, община Черноочене, област Кърджали, съгласно сключено доброволно споразумение на масиви за ползване за стопанската 2017/2018 г. 580.12 KB
Заповед № РД 11-191/11.12.2017 г. на основание чл. 3, ал. 4 от Устройствен правилник на областните дирекции „Земеделие”, чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ и изтекъл едномесечен срок за приемане на решение от Общински съвет - Черноочене по искане изх. № РД-16-04- 92/27.10.2017 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр. Кърджали за предоставяне за ползване на имотите - полски пътища, включени в заповедта по ал. 4 за землището на с. Комунига, ЕКАТТЕ 38176, община Черноочене, област Кърджали, съгласно сключено доброволно споразумение на масиви за ползване за стопанската 2017/2018 г. 630.56 KB
Заповед № РД 11-190/11.12.2017 г. на основание чл. 3, ал. 4 от Устройствен правилник на областните дирекции „Земеделие”, чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ и изтекъл едномесечен срок за приемане на решение от Общински съвет - Черноочене по искане изх. № РД-16-04- 92/27.10.2017 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр. Кърджали за предоставяне за ползване на имотите - полски пътища, включени в заповедта по ал. 4 за землището на с. Лясково, ЕКАТТЕ 44820, община Черноочене, област Кърджали, съгласно сключено доброволно споразумение на масиви за ползване за стопанската 2017/2018 г. 498.67 KB
Заповед № РД 11-189/11.12.2017 г. на основание чл. 3, ал. 4 от Устройствен правилник на областните дирекции „Земеделие”, чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ и изтекъл едномесечен срок за приемане на решение от Общински съвет - Черноочене по искане изх. № РД-16-04- 92/27.10.2017 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр. Кърджали за предоставяне за ползване на имотите - полски пътища, включени в заповедта по ал. 4 за землището на с. Минзухар, ЕКАТТЕ 48307, община Черноочене, област Кърджали, съгласно сключено доброволно споразумение на масиви за ползване за стопанската 2017/2018 г. 457.42 KB
Заповед № РД 11-188/11.12.2017 г. на основание чл. 3, ал. 4 от Устройствен правилник на областните дирекции „Земеделие”, чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ и изтекъл едномесечен срок за приемане на решение от Общински съвет - Черноочене по искане изх. № РД-16-04- 92/27.10.2017 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр. Кърджали за предоставяне за ползване на имотите - полски пътища, включени в заповедта по ал. 4 за землището на с. Пчеларово, ЕКАТТЕ 58829, община Черноочене, област Кърджали, съгласно сключено доброволно споразумение на масиви за ползване за стопанската 2017/2018 г. 746.81 KB
Заповед № РД 11-187/11.12.2017 г. на основание чл. 3, ал. 4 от Устройствен правилник на областните дирекции „Земеделие”, чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ и изтекъл едномесечен срок за приемане на решение от Общински съвет - Черноочепе по искане изх. № РД-16-04- 92/27.10.2017 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр. Кърджали за предоставяне за ползване на имотите - полски пътища, включени в заповедта по ал. 4 за землището на с. Среднево, ЕКАТТЕ 68415, община Черноочене, област Кърджали, съгласно сключено доброволно споразумение на масиви за ползване за стопанската 2017/2018 г. 382.61 KB
Заповед № РД 11-186/11.12.2017 г. на основание чл. 3, ал. 4 от Устройствен правилник на областните дирекции „Земеделие”, чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСГТЗЗ), във връзка с чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ и изтекъл едномесечен срок за приемане на решение от Общински съвет - Черноочене по искане изх. № РД-16-04- 92/27.10.2017 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр. Кърджали за предоставяне за ползване на имотите - полски пътища, включени в заповедта по ал. 4 за землището на с. Черноочене, ЕКАТТЕ 81236, община Черноочене, област Кърджали, съгласно сключено доброволно споразумение на масиви за ползване за стопанската 2017/2018 г. 477.62 KB
Заповеди по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение за масиви за ползване на земеделски земи за община Черноочене за стопанската 2017/2018 г. 5.83 MB
На основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на областните дирекции „Земеделие” , във връзка с чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), открита процедура по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, относно изготвяне на споразумения между собственици и/или ползватели за създаване на масиви за ползване на земеделски земи през стопанската 2017/2018 г. за землището на с. Стражница, общ. Черноочене и доклад с вх. № АР-11-185/29.08.2017 г. на комисия по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, назначена със Заповед № РД-11-93/04.08.2017 г. на директора на ОД „Земеделие” гр. Кърджали, съгласно който е невъзможно образуването на масив за ползване по смисъла на §2ж от ДР на ЗСПЗЗ 4.38 MB
Обявление на вниманието на всички заинтересовани лица за землищата на община Черноочене. 74.50 KB