новини
 • 09.03.2021 г.
  Одобрени са окончателните специализирани слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2020 и окончателен слой „Постоянно затревени площи“ за 2021 г.
  прочети >>
 • 23.02.2021 г.
  МЗХГ публикува Наръчник за Кампанията по директни плащания 2021
  прочети >>
 • 08.01.2021 г.
  Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните дейности
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


ПОКАНА, изх. № РД-10-149/23.06.2021 г., изготвена на основание Заповед № РД 21-07-135/21.06.2021 г. на Директора на ОД „Земеделие”-Варна, и във връзка с възникнала необходимост от избор на лицензиран оценител на земеделски земи и трайни насаждения, регистриран в Камарата на независимите оценители в България, за изготвяне на оценки на земеделски земи по §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ, както следва за: • поземлен имот с идентификатор 56143.2.22 по КК на с. Петров дол, община Провадия, област Варна с площ 5 879 кв.м. • поземлен имот с идентификатор 56143.2.23 по КК на с. Петров дол, община Провадия, област Варна с площ 17 498 кв.м. • поземлен имот с идентификатор 56143.2.24 по КК на с. Петров дол, община Провадия, област Варна с площ 40 768 кв.м. • поземлен имот с идентификатор 56143.2.25 по КК на с. Петров дол, община Провадия, област Варна с площ 11 799 кв.м. - публикувана на 23.06.2021г 1.16 MB
Заповед № РД 46-171/ 18.06.2021г. на Министъра на земеделието, храните и горите за допълване на приложение № 1 към Заповед № РД46-81/24.02.2021г. за свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за отдаване под наем или аренда за стопанската 2021-2022г., находящи се на територията на област Варна и допълнен -списък приложение №1, представляващ неразделна част от заповедта - публикувана на 22.06.2021 309.45 KB
ПОКАНА, изх. № РД-10-116-5/18.06.2021 г., изготвена на основание Заповед № РД 21-07-114/03.06.2021 г. и Протокол, изх. № РД-10-116-4/17.06.2021 г., одобрен от Директора на ОД „Земеделие”-Варна, и във връзка с възникнала необходимост от избор на оценител, вписан в Регистъра на независимите оценители и притежаващ сертификат за оценителска правоспособност недвижими имоти за изготвяне на пазарна оценка на имот от Държавния поземлен фонд за продажба на земи в строителни граници по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ, представляващи: - 30627.140.5 по КК на с. Здравец, община Аврен, област Варна с площ 7 486 кв.м. - 12574.59.4 по КК на гр. Вълчи дол, община Вълчи дол, област Варна с площ 46 241 кв.м. - публикувана на 18.06.2021 1.03 MB
Уведомление до С.Трендафилова - публикувано на 17.06.2021г 5.54 MB
Уведомление до Р.Николов - публикувано на 17.06.2021г 8.92 MB
Уведомление до Р.Михов - публикувано на 17.06.2021г 4.98 MB
Уведомление до Слънчево Агро ЕООД - публикувано на 17.06.2021г 7.60 MB
Покана на лица, придобили правоспособност по реда на ЗКИР за изготвяне на проект за делба на поземлен имот с идентификатор 03602.76.1 по КК на землище с.Белоградец, община Ветрино, област Варна - публикувана на 16.06.2021г 567.71 KB
Откриване на процедура за провеждане на търг първа тръжна сесия с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) на територията на област Варна за стопанската 2021-2022г., за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от 1 /една/ и 5 /пет/ стопански години и дългосрочно - за създаване и отглеждане на трайни насаждения и за отглеждане на създадени трайни насаждения, при условия и ред определени в чл.47ж и следващите от ППЗСПЗЗ - публикуван на 07.06.2021 4.64 MB
Уведомление до Агро Легаси ЕООД - публикувано на 04.06.2021 1.14 MB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »

АДРЕС:

Варна 9000,

ул."Д-р Пюскюлиев" 1 ет.4 

телефон: 

(052) 621240

 факс: 

(052) 647351

email:

odzg_var@abv.bg

odzg_varna@mzh.government.bg


ГРАФИК НА КТИ


ПАЗАР НА ЗЪРНОТО 

Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл: mpz_var@abv.bg


  Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


 

КОМИСИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

 

  

    БАНКОВИ СМЕТКИ  

  на ОД "Земеделие" Варна


 

 ВАУЧЕРИ за ГОРИВО 

указания, информация, срокове


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


  АНКЕТНА КАРТА 

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа