новини
 • 02.12.2019 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на проекта на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2019 г.
  прочети >>
 • 09.08.2019 г.
  Стартират теренни проверки на физическите блокове за Кампания 2019 г.
  прочети >>
 • 19.07.2019 г.
  На вниманието на свиневъдите в област Шумен
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Уведомление във връзка със сроковете за подаване на декларации по чл.58 о, ал.1 и 3 от Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, за месец МАРТ, и първото тримесечие на 2020 г. - обявено на 27.03.2020 г. 63.00 KB
МЗХГ - Информация за Земеделските стопани относно подаване на документи и по електронна поща 77.77 KB
Съобщение относно регистрация / пререгистрация / отписване по електронен път на Земеделски стопани по Наредба № 3 от 1999 год. 13.82 KB
Съобщение от Дирекция „Връзки с обществеността и протокол“ на МЗХГ 79.52 KB
Въведени превантивни мерки, целящи ограничаване на разпространението на коронавирус (COVID -19) 12.96 KB
Заповед № РД 09-229/27.02.2020 год. на Министъра на земеделието, храните и горите за одобряване на окончателен за 2020г. слой „Постоянно затревени площи” 145.26 KB
Заповед № РД 09-228/28.02.2020 год. на Министъра на земеделието, храните и горите за одобряване на окончателен специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2019 138.57 KB
Съобщение във връзка с Кампания „Директни плащания 2020“ с цел подобряване на административното обслужване на земеделските стопани и избягване концентрацията на много хора на едно място и в затворени помещения, предвид епидемиологичната обстановка в страната 15.17 KB
Наръчник директни плащания 2020 382.21 KB
Протокол №1 от 02.03.2020 на тръжна комисия от проведен търг /втора тръжна сесия/ за стопанската 2019/2020 год. за отдаване под наем или аренда на имоти от ДПФ. 141.00 KB
Документи за ФЛ и ЮЛ, необходими за участие в търга за имоти ПМЛ от ДПФ 56.87 KB
Списък на свободни "пасища, мери" и "ливади" от ДПФ за отдаване под наем за срок от 1 стопанска година на територията на област Шумен за стопанската 2019-2020 година 145.00 KB
Заповед № РД-04-10 от 04.03.2020 год. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за откриване на процедура за провеждането на търг (втора тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем на свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд (ДПФ) за срок от 1 /една/ стопанска година в област Шумен за 2019/2020 стопанска година 65.68 KB
Заповед № РД 46-87/26.02.2020 г. на Министъра на земеделието храните и горите и списъци със свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд за област Шумен 138.13 KB
Заповед № РД-12-01-258-2 от 25.02.2020 г. и тръжни документи общ търг с. Средковец 1.12 MB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. »


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане