03.12.2020


Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2018 г. 84.50 KB
Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2017 г. 85.00 KB
Заповед № РД-11-24/17.01.2018 г. на директора на ОД „Земеделие” – Разград за утвърждаване на вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация от Областна дирекция „Земеделие” - Разград 69.00 KB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - РАЗГРАД 184.00 KB
Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация - приложение №1 към заповед № РД-11-24/17.01.2018 г. на директора на ОД „Земеделие” – Разград 36.00 KB
АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК С КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – РАЗГРАД, С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОЗРАЧНОСТ В ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАТИВНАТА СТРУКТУРА 20.27 KB
ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 261.37 KB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - РАЗГРАД 143.68 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 49.09 KB
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 КЪМ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 565.38 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

АДРЕС:  

   гр. Разград 7200, 

    ул. "Н. Й. Вапцаров" № 10

Работно време: 8.30-12.00ч.  12.30-17.00ч.

ТЕЛЕФОНИ: 


 
тел./факс: (084) 616 011

e-mail: odz_razgrad@mail.bg

Телефонен указател

БАНКОВИ СМЕТКИ

 

 


   

Образци на заявления за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди


Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г. 

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа