23.06.2024


20.03.2023г. Заповед № РД-04-67/17.03.2023 г. за утвърждаване на „Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Областна дирекция „Земеделие“ – Разград” и Приложения №№ 1-4, които са неразделна част от тях 86.00 KB
20.03.2023г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - РАЗГРАД 330.50 KB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ РАЗГРАД 166.50 KB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ РАЗГРАД 125.00 KB
З А П О В Е Д № РД-11-138/30.09.2014г. за утвърждаване на Вътрешни правила за поддържането на профила на купувача в Областна дирекция „Земеделие“ Разград 78.50 KB
З А П О В Е Д № РД-11-137/30.09.2014г. за утвърждаване на Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки в Областна дирекция „Земеделие“ Разград 78.50 KB

АДРЕС:  

   гр. Разград 7200, 

    ул. "Н. Й. Вапцаров" № 10

Работно време: 8.30-12.00ч.  12.30-17.00ч.

ТЕЛЕФОН: 

(084) 616 011

e-mail: odz_razgrad@mail.bg

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

БАНКОВИ СМЕТКИ

 

 


   

Образци на заявления за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди


Преброяване на земеделските стопанства през 2020 г. 

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа