24.07.2024


КАРТИ, РЕГИСТРИ и З А П О В Е Д № РД-96/31.01.2020 г. на основание чл. 37 ж, ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за землището на с. Дивотино, община Перник, област Перник. 573.95 KB
КАРТИ, РЕГИСТРИ и З А П О В Е Д № РД-95/31.01.2020 г. на основание чл. 37 ж, ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за землището на с. Чуйпетлово, община Перник, област Перник. 235.36 KB
КАРТИ, РЕГИСТРИ и З А П О В Е Д № РД-94/31.01.2020 г. на основание чл. 37 ж, ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за землището на с. Мещица, община Перник, област Перник. 1013.93 KB
КАРТИ, РЕГИСТРИ и З А П О В Е Д № РД-93/31.01.2020 г. на основание чл. 37 ж, ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за землището на гр. Перник, община Перник, област Перник. 1.26 MB
КАРТИ, РЕГИСТРИ и З А П О В Е Д № РД-92/31.01.2020 г. на основание чл. 37 ж, ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за землището на с. Студена, община Перник, област Перник. 506.99 KB
КАРТИ, РЕГИСТРИ и З А П О В Е Д № РД-91/31.01.2020 г. на основание чл. 37 ж, ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за землището на с. Лесковец, община Перник, област Перник. 241.05 KB
КАРТИ, РЕГИСТРИ и З А П О В Е Д № РД-90/31.01.2020 г. на основание чл. 37 ж, ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за землището на с. Кладница, община Перник, област Перник. 468.14 KB
КАРТИ, РЕГИСТРИ и З А П О В Е Д № РД-89/31.01.2020 г. на основание чл. 37 ж, ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за землището на с. Големо Бучино, община Перник, област Перник. 605.66 KB
КАРТИ, РЕГИСТРИ и З А П О В Е Д № РД-88/31.01.2020 г. на основание чл. 37 ж, ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за землището на с. Богданов дол, община Перник, област Перник. 421.96 KB
КАРТИ, РЕГИСТРИ и З А П О В Е Д № РД-87/31.01.2020 г. на основание чл. 37 ж, ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за землището на с. Рударци, община Перник, област Перник. 188.04 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »

АДРЕС: 

гр. Перник 2300, 

пл. Кракра 1, Синдикален дом ет.8

ТЕЛЕФОНИ: 

тел.: (076) 603 481 

факс: (076) 603 229

email:odzgpernik@mail.bg

ODZG_Pernik@mzh.government.bg

Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 69, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 37б, ал. 1 от ЗСПЗЗ

-------------------------

З А Я В Л Е Н И Е по чл. 70, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ  

---------------------

Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна предназначението на земеделските земи 

--------------------------------

Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост

----------------------------

ТАРИФА за таксите, събирани по Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника

-----------------------

Банкови сметки на ОД "Земеделие" - Перник

 

Образец на заявление по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ и Указания за изплащане от ОД "Земеделие" на постъпилите по реда на чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ суми за имоти по чл.37в, ал.3, т. 1. 2 от ЗСПЗЗ, одобрени със Заповед РД09-874/13.11.2015 г. на МЗХ

 

Заявление и указания по чл.37ж, ал.12 от ЗСПЗЗ

  

Интегрирана информационна система на БАБХ – ВетИС

                                                                    

Анкетна карта за удовлетвореност

Заявяване на адм. услуга по електронен път


Длъжностно лице по защита на условията съгласно регламента 2016/679

Вероника Христова - главен юрисконсулт

тел. 076/603481

ел. поща:  odzgpernik@mail.bg