24.07.2024


ЗАПОВЕД № РД-136/30.03.2020 год. на директора на Областна дирекция "Земеделие" - Перник, издадена на основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие”, във връзка с чл.37в, ал.7, изречение трето от ЗСПЗЗ и във връзка със Заповед № РД-312/01.10.2019 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие”-Перник с правно основание чл.37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ 91.50 KB
КАРТИ, РЕГИСТРИ и З А П О В Е Д № РД-53/29.01.2020 г. на основание чл. 37 ж, ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за землището на с. Гоз, община Брезник, област Перник. 454.57 KB
КАРТИ, РЕГИСТРИ и З А П О В Е Д № РД-52/29.01.2020 г. на основание чл. 37 ж, ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за землището на с. Бабица, община Брезник, област Перник. 457.14 KB
КАРТИ, РЕГИСТРИ и З А П О В Е Д № РД-51/29.01.2020 г. на основание чл. 37 ж, ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за землището на с. Арзан, община Брезник, област Перник. 235.32 KB
КАРТИ, РЕГИСТРИ и З А П О В Е Д № РД-31/22.01.2020 г. на основание чл. 37 ж, ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за землището на с. Горни Романци, община Брезник, област Перник. 119.91 KB
КАРТИ, РЕГИСТРИ и З А П О В Е Д № РД-30/22.01.2020 г. на основание чл. 37 ж, ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за землището на с. Ярославци, община Брезник, област Перник. 253.56 KB
КАРТИ, РЕГИСТРИ и З А П О В Е Д № РД-29/22.01.2020 г. на основание чл. 37 ж, ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за землището на с. Кошарево, община Брезник, област Перник. 471.96 KB
КАРТИ, РЕГИСТРИ и З А П О В Е Д № РД-25/20.01.2020 г. на основание чл. 37 ж, ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за землището на с. Конска, община Брезник, област Перник. 349.11 KB
КАРТИ, РЕГИСТРИ и З А П О В Е Д № РД-24/20.01.2020 г. на основание чл. 37 ж, ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за землището на с. Муртинци, община Брезник, област Перник. 231.91 KB
КАРТИ, РЕГИСТРИ и З А П О В Е Д № РД-23/20.01.2020 г. на основание чл. 37 в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за землището на с. Слаковци, община Брезник, област Перник. 1.42 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. »

АДРЕС: 

гр. Перник 2300, 

пл. Кракра 1, Синдикален дом ет.8

ТЕЛЕФОНИ: 

тел.: (076) 603 481 

факс: (076) 603 229

email:odzgpernik@mail.bg

ODZG_Pernik@mzh.government.bg

Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 69, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 37б, ал. 1 от ЗСПЗЗ

-------------------------

З А Я В Л Е Н И Е по чл. 70, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ  

---------------------

Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна предназначението на земеделските земи 

--------------------------------

Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост

----------------------------

ТАРИФА за таксите, събирани по Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника

-----------------------

Банкови сметки на ОД "Земеделие" - Перник

 

Образец на заявление по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ и Указания за изплащане от ОД "Земеделие" на постъпилите по реда на чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ суми за имоти по чл.37в, ал.3, т. 1. 2 от ЗСПЗЗ, одобрени със Заповед РД09-874/13.11.2015 г. на МЗХ

 

Заявление и указания по чл.37ж, ал.12 от ЗСПЗЗ

  

Интегрирана информационна система на БАБХ – ВетИС

                                                                    

Анкетна карта за удовлетвореност

Заявяване на адм. услуга по електронен път


Длъжностно лице по защита на условията съгласно регламента 2016/679

Вероника Христова - главен юрисконсулт

тел. 076/603481

ел. поща:  odzgpernik@mail.bg