19.07.2024


актуално ново КАРТИ, РЕГИСТРИ и З А П О В Е Д № РД-367/14.11.2017 г. на основание чл. 37 в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за землището на с. Горна Глоговица, община Земен, област Перник. 6.41 MB
актуално ново КАРТИ, РЕГИСТРИ и З А П О В Е Д № РД-332/18.10.2017 г. на основание чл. 37 в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за землището на с. Враня стена, община Земен, област Перник. 2.88 MB
ново КАРТИ, РЕГИСТРИ и З А П О В Е Д № РД-326/18.10.2017 г. на основание чл. 37 в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за землището на с.Габровдол, община Земен, област Перник. 740.64 KB
ново КАРТИ, РЕГИСТРИ и З А П О В Е Д № РД-334/18.10.2017 г. на основание чл. 37 в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за землището на с.Мурено, община Земен, област Перник. 3.18 MB
ново КАРТИ, РЕГИСТРИ и З А П О В Е Д № РД-331/18.10.2017 г. на основание чл. 37 в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за землището на с.Жабляно, община Земен, област Перник 4.67 MB
ново КАРТИ, РЕГИСТРИ и З А П О В Е Д № РД-330/18.10.2017 г. на основание чл. 37 в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за землището на с.Раянци, община Земен, област Перник. 1.46 MB
ново КАРТИ, РЕГИСТРИ и З А П О В Е Д № РД-335/18.10.2017 г. на основание чл. 37 в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за землището на с.Горна Врабча, община Земен, област Перник. 2.14 MB
ново КАРТИ, РЕГИСТРИ и З А П О В Е Д № РД-327/18.10.2017 г. на основание чл. 37 в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за землището на с.Долна Врабча, община Земен, област Перник. 2.50 MB
ново КАРТИ, РЕГИСТРИ и З А П О В Е Д № РД-329/18.10.2017 г. на основание чл. 37 в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за землището на с.Еловдол, община Земен, област Перник. 3.85 MB
ново КАРТИ, РЕГИСТРИ и З А П О В Е Д № РД-333/18.10.2017 г. на основание чл. 37 в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за землището на с.Дивля, община Земен, област Перник. 5.67 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »

АДРЕС: 

гр. Перник 2300, 

пл. Кракра 1, Синдикален дом ет.8

ТЕЛЕФОНИ: 

тел.: (076) 603 481 

факс: (076) 603 229

email:odzgpernik@mail.bg

ODZG_Pernik@mzh.government.bg

Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 69, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 37б, ал. 1 от ЗСПЗЗ

-------------------------

З А Я В Л Е Н И Е по чл. 70, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ  

---------------------

Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна предназначението на земеделските земи 

--------------------------------

Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост

----------------------------

ТАРИФА за таксите, събирани по Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника

-----------------------

Банкови сметки на ОД "Земеделие" - Перник

 

Образец на заявление по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ и Указания за изплащане от ОД "Земеделие" на постъпилите по реда на чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ суми за имоти по чл.37в, ал.3, т. 1. 2 от ЗСПЗЗ, одобрени със Заповед РД09-874/13.11.2015 г. на МЗХ

 

Заявление и указания по чл.37ж, ал.12 от ЗСПЗЗ

  

Интегрирана информационна система на БАБХ – ВетИС

                                                                    

Анкетна карта за удовлетвореност

Заявяване на адм. услуга по електронен път


Длъжностно лице по защита на условията съгласно регламента 2016/679

Вероника Христова - главен юрисконсулт

тел. 076/603481

ел. поща:  odzgpernik@mail.bg