19.07.2024


актуално ново КАРТИ, РЕГИСТРИ и З А П О В Е Д № РД-130/14.03.2018 г. на основание чл. 37 ж, ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за землището на с.Бераинци, община Трън, област Перник. 127.03 KB
актуално ново КАРТИ, РЕГИСТРИ и З А П О В Е Д № РД-124/14.03.2018 г. на основание чл. 37 ж, ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за землището на с.Бутроинци, община Трън, област Перник. 418.55 KB
актуално ново КАРТИ, РЕГИСТРИ и З А П О В Е Д № РД-125/14.03.2018 г. на основание чл. 37 ж, ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за землището на с.Джинчовци, община Трън, област Перник. 153.31 KB
актуално ново КАРТИ, РЕГИСТРИ и З А П О В Е Д № РД-128/14.03.2018 г. на основание чл. 37 ж, ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за землището на с.Долна Мелна, община Трън, област Перник. 776.85 KB
актуално ново КАРТИ, РЕГИСТРИ и З А П О В Е Д № РД-132/14.03.2018 г. на основание чл. 37 ж, ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за землището на с.Ездимирци, община Трън, област Перник. 370.51 KB
актуално ново КАРТИ, РЕГИСТРИ и З А П О В Е Д № РД-127/14.03.2018 г. на основание чл. 37 ж, ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за землището на с.Горна Мелна, община Трън, област Перник. 223.00 KB
актуално ново КАРТИ, РЕГИСТРИ и З А П О В Е Д № РД-123/14.03.2018 г. на основание чл. 37 ж, ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за землището на с.Лялинци, община Трън, област Перник. 494.83 KB
актуално ново КАРТИ, РЕГИСТРИ и З А П О В Е Д № РД-126/14.03.2018 г. на основание чл. 37 ж, ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за землището на с.Мракетинци, община Трън, област Перник. 1.12 MB
актуално ново КАРТИ, РЕГИСТРИ и З А П О В Е Д № РД-131/14.03.2018 г. на основание чл. 37 ж, ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за землището на с.Забел, община Трън, област Перник. 325.39 KB
актуално ново КАРТИ, РЕГИСТРИ и З А П О В Е Д № РД-129/14.03.2018 г. на основание чл. 37 ж, ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за землището на гр. Трън, община Трън, област Перник. 701.39 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

АДРЕС: 

гр. Перник 2300, 

пл. Кракра 1, Синдикален дом ет.8

ТЕЛЕФОНИ: 

тел.: (076) 603 481 

факс: (076) 603 229

email:odzgpernik@mail.bg

ODZG_Pernik@mzh.government.bg

Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 69, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 37б, ал. 1 от ЗСПЗЗ

-------------------------

З А Я В Л Е Н И Е по чл. 70, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ  

---------------------

Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна предназначението на земеделските земи 

--------------------------------

Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост

----------------------------

ТАРИФА за таксите, събирани по Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника

-----------------------

Банкови сметки на ОД "Земеделие" - Перник

 

Образец на заявление по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ и Указания за изплащане от ОД "Земеделие" на постъпилите по реда на чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ суми за имоти по чл.37в, ал.3, т. 1. 2 от ЗСПЗЗ, одобрени със Заповед РД09-874/13.11.2015 г. на МЗХ

 

Заявление и указания по чл.37ж, ал.12 от ЗСПЗЗ

  

Интегрирана информационна система на БАБХ – ВетИС

                                                                    

Анкетна карта за удовлетвореност

Заявяване на адм. услуга по електронен път


Длъжностно лице по защита на условията съгласно регламента 2016/679

Вероника Христова - главен юрисконсулт

тел. 076/603481

ел. поща:  odzgpernik@mail.bg