19.07.2024


ново КАРТИ, РЕГИСТРИ и З А П О В Е Д № РД-426/20.12.2017 г. на основание чл. 37 ж, ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за землището на с. Долни Раковец, община Радомир, област Перник. 154.88 KB
ново КАРТИ, РЕГИСТРИ и З А П О В Е Д № РД-427/20.12.2017 г. на основание чл. 37 ж, ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за землището на с. Стефаново, община Радомир, област Перник. 251.40 KB
актуално ново Предварителни регистри по реда на чл. 37ж от ЗСПЗЗ за землищата на с.Стефаново ЕКАТТЕ 69239 и с.Долни Раковец ЕКАТТЕ 22490, община Радомир, обл. Перник 5.49 KB
ново Обява за заседанията на комисията по чл. 37ж, ал.4 от ЗСПЗЗ определена със заповед № РД - 349 от 03.11.2017 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Перник за зелището на с. Долни Раковец и с. Стефаново 179.33 KB
актуално ново З А П О В Е Д № РД-349/03.11.2017г. за определяне на комисии по землища на основание чл. 37ж, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ относно сключването на споразумения между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, в землищата на община Радомир. 146.50 KB
ново КАРТИ, РЕГИСТРИ и З А П О В Е Д № РД-324/16.10.2017 г. г. на основание чл. 37 в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за землището на с. Поцърненци, община Радомир, област Перник 3.02 MB
ново КАРТИ, РЕГИСТРИ и З А П О В Е Д № РД-320/16.10.2017 г. г. на основание чл. 37 в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за землището на с. Беланица, община Радомир, област Перник 167.59 KB
ново КАРТИ, РЕГИСТРИ и З А П О В Е Д № РД-323/16.10.2017 г. г. на основание чл. 37 в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за землището на с. Прибой, община Радомир, област Перник 7.05 MB
ново КАРТИ, РЕГИСТРИ и З А П О В Е Д № РД-322/16.10.2017 г. г. на основание чл. 37 в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за землището на с. Радибош, община Радомир, област Перник 5.25 MB
ново КАРТИ, РЕГИСТРИ и З А П О В Е Д № РД-321/16.10.2017 г. г. на основание чл. 37 в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за землището на с. Кошарите, община Радомир, област Перник 2.41 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. »

АДРЕС: 

гр. Перник 2300, 

пл. Кракра 1, Синдикален дом ет.8

ТЕЛЕФОНИ: 

тел.: (076) 603 481 

факс: (076) 603 229

email:odzgpernik@mail.bg

ODZG_Pernik@mzh.government.bg

Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 69, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 37б, ал. 1 от ЗСПЗЗ

-------------------------

З А Я В Л Е Н И Е по чл. 70, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ  

---------------------

Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна предназначението на земеделските земи 

--------------------------------

Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост

----------------------------

ТАРИФА за таксите, събирани по Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника

-----------------------

Банкови сметки на ОД "Земеделие" - Перник

 

Образец на заявление по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ и Указания за изплащане от ОД "Земеделие" на постъпилите по реда на чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ суми за имоти по чл.37в, ал.3, т. 1. 2 от ЗСПЗЗ, одобрени със Заповед РД09-874/13.11.2015 г. на МЗХ

 

Заявление и указания по чл.37ж, ал.12 от ЗСПЗЗ

  

Интегрирана информационна система на БАБХ – ВетИС

                                                                    

Анкетна карта за удовлетвореност

Заявяване на адм. услуга по електронен път


Длъжностно лице по защита на условията съгласно регламента 2016/679

Вероника Христова - главен юрисконсулт

тел. 076/603481

ел. поща:  odzgpernik@mail.bg