24.07.2024


ново КАРТИ, РЕГИСТРИ и З А П О В Е Д № РД-140/02.04.2018 г. на основание чл. 37 ж, ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за землището на с. Богданов дол, община Перник, област Перник. 643.97 KB
ново КАРТИ, РЕГИСТРИ и З А П О В Е Д № РД-117/07.03.2018 г. на основание чл. 37 ж, ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за землището на с. Лесковец, община Перник, област Перник. 234.25 KB
ново КАРТИ, РЕГИСТРИ и З А П О В Е Д № РД-116/07.03.2018 г. на основание чл. 37 ж, ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за землището на с. Чуйпетлово, община Перник, област Перник. 219.21 KB
ново КАРТИ, РЕГИСТРИ и З А П О В Е Д № РД-115/07.03.2018 г. на основание чл. 37 ж, ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за землището на с. Боснек, община Перник, област Перник. 262.72 KB
ново КАРТИ, РЕГИСТРИ и З А П О В Е Д № РД-114/07.03.2018 г. на основание чл. 37 ж, ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за землището на гр. Батановци, община Перник, област Перник. 423.74 KB
ново КАРТИ, РЕГИСТРИ и З А П О В Е Д № РД-112/07.03.2018 г. на основание чл. 37 ж, ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за землището на гр. Перник, община Перник, област Перник. 686.85 KB
ново КАРТИ, РЕГИСТРИ и З А П О В Е Д № РД-99/07.03.2018 г. на основание чл. 37 ж, ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за землището на с. Рударци, община Перник, област Перник. 126.40 KB
ново Обява за заседанията на комисията по чл. 37 ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ и предварителни регистри по реда на чл. 37 ж от ЗСПЗЗ за землищата на гр. Перник, гр. Батановци, с. Боснек, с. Чуйпетлово, с. Кладница, с. Рударци, с. Лесковец и с. Богданов дол 73.01 KB
ново КАРТИ, РЕГИСТРИ и З А П О В Е Д № РД-420/20.12.2017 г. на основание чл. 37 в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за землището на с. Селищен дол, община Перник, област Перник. 1.19 MB
ново КАРТИ, РЕГИСТРИ и З А П О В Е Д № РД-419/20.12.2017 г. на основание чл. 37 в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, за землището на с. Дивотино, община Перник, област Перник. 852.62 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. »

АДРЕС: 

гр. Перник 2300, 

пл. Кракра 1, Синдикален дом ет.8

ТЕЛЕФОНИ: 

тел.: (076) 603 481 

факс: (076) 603 229

email:odzgpernik@mail.bg

ODZG_Pernik@mzh.government.bg

Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 69, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 37б, ал. 1 от ЗСПЗЗ

-------------------------

З А Я В Л Е Н И Е по чл. 70, ал. 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ  

---------------------

Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна предназначението на земеделските земи 

--------------------------------

Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост

----------------------------

ТАРИФА за таксите, събирани по Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника

-----------------------

Банкови сметки на ОД "Земеделие" - Перник

 

Образец на заявление по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ и Указания за изплащане от ОД "Земеделие" на постъпилите по реда на чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ суми за имоти по чл.37в, ал.3, т. 1. 2 от ЗСПЗЗ, одобрени със Заповед РД09-874/13.11.2015 г. на МЗХ

 

Заявление и указания по чл.37ж, ал.12 от ЗСПЗЗ

  

Интегрирана информационна система на БАБХ – ВетИС

                                                                    

Анкетна карта за удовлетвореност

Заявяване на адм. услуга по електронен път


Длъжностно лице по защита на условията съгласно регламента 2016/679

Вероника Христова - главен юрисконсулт

тел. 076/603481

ел. поща:  odzgpernik@mail.bg