20.06.2024


Заповеди по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение за масиви за ползване на земеделски земи за община Крумовград за стопанската 2018/2019 г. 4.47 MB
Общинска служба земеделие гр.Крумовград на основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ обявява и уведомява всички заинтересовани собственици и ползватели на земеделски земи за стопанската 2018/2019 година в землищата на село Бараци, село Бряговец, село Вранско, село Красино, село Котлари, село Морянци, село Поточница, село Странджево и село Стражец, че са изготвени предварителни регистри на имотите по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ. 181.00 KB
ОТКРИВАМ процедура по сключване на споразумения между собствениците и/или ползвателите за ползване на земеделски земи в землища на Община Крумовград, област Кърджали за стопанската 2018/2019 г. 235.20 KB
Обявление на вниманието на всички заинтересовани лица за землищата на община Кирково. График на заседанията на комисиите по землища. 269.35 KB