22.07.2024


Заповед № РД 11-185/11.12.2017 г. на основание чл. 3, ал. 4 от Устройствен правилник на областните дирекции „Земеделие”, чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ и изтекъл едномесечен срок за приемане на решение от Общински съвет - Кърджали по искане изх. № РД-16-04- 91/18.10.2017 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр. Кърджали за предоставяне за ползване на имотите - полски пътища, включени в заповедта по ал. 4 за землището на с. Миладиново, ЕКАТТЕ 48074, община Кърджали, област Кърджали, съгласно проект на разпределение на масиви за ползване за стопанската 2017/2018 г. 3 346.58 KB
Заповед № РД 11-184/11.12.2017 г. на основание чл. 3, ал. 4 от Устройствен правилник на областните дирекции „Земеделие”, чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ и изтекъл едномесечен срок за приемане на решение от Общински съвет - Кърджали по искане изх. № РД-16-04- 91/18.10.2017 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” гр. Кърджали за предоставяне за ползване на имотите - полски пътища, включени в заповедта по ал. 4 за землището на с. Рудина, ЕКАТТЕ 63170, община Кърджали, област Кърджали, съгласно сключено доброволно споразумение на масиви за ползване за стопанската 2017/2018 г. 152.06 KB
Заповеди по реда на чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за одобряване на споразумение за масиви за ползване на земеделски земи за община Кърджали за стопанската 2017/2018 г. 1.29 MB
Протокол от проведено заседание на комисията от 18.08.2017 по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землището на с. Миладиново, община Кърджали, област Кърджали. 359.98 KB
Протокол от проведено заседание на комисията от 18.08.2017 по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землището на с. Рудина, община Кърджали, област Кърджали. 361.04 KB
Протокол от проведено заседание на комисията от 11.08.2017 по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землището на с. Миладиново, община Кърджали, област Кърджали. 360.50 KB
Протокол от проведено заседание на комисията от 11.08.2017 по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за землището на с. Рудина, община Кърджали, област Кърджали. 359.34 KB
Обявление на вниманието на всички заинтересовани лица за землищата на община Кърджали. 89.50 KB