15.06.2024


Наредба № 3 ОТ 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани 349.24 KB
Наредба № 11 от 2007 г. за реда и условията за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените операционни програми 1.77 MB
Наредба № 15 от 2009 г. за окачествяване и класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце по скалата на Общността EUROP, докладване на цените и проверка на кланиците 1.16 MB
Наредба № 16 от 2000 г. за организиране и провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от Държавния поземлен фонд на притежатели на поименни компенсационни боновe 1.08 MB
Наредба за оземляване на безимотни и малоимотни граждани 1.36 MB
Наредба № 6 от 2000 г. за условията и реда за регистрация на договорите за аренда в поземлените комисии 242.39 KB
Наредба № 16 от 28 май 2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци 1.03 MB
Наредба №49 от 5 ноември 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост 1.88 MB
Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители 1.43 MB